xuyên nhanh nâng cấp hệ thống trà xanh

 • Reads 2,712,418
 • Votes 258,892
 • Parts 200

Complete, First published Jul 08, 2021

Bạn đang xem: xuyên nhanh nâng cấp hệ thống trà xanh

Table of contents

 • Chương 1: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (1)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 2: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (2)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 3: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (3)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 4: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (4)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 5: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (5)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 6: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (6)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 7: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (7)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 8: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (8)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 9: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (9)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 10: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (10)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 11: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (11)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 12: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (12)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 13: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (13)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 14: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (14)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 15: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (15)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 16: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (16)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 17: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (17)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 18: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (18)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 19: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (19)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 20: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (20)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 21: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (21)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 22: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (22)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 23: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (23)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 24: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (24)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 25: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (25)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 26: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (Ngoại truyện)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 27: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (1)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 28: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (2)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 29: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (3)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 30: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (4)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 31: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (5)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 32: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (6)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 33: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (7)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 34: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (8)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 35: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (9)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 36: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (10)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 37: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (11)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 38: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (12)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 39: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (13)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 40: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (14)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 41: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (15)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 42: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (16)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 43: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (17)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 44: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (18)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 45: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (19)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 46: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (20)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 47: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (21)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 48: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (22)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 49: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn chóng với SV thể thao (23)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 50: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (1)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 51: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (2)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 52: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (3)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 53: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (4)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 54: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (5)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 55: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (6)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 56: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (7)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 57: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (8)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 58: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (9)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 59: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (10)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 60: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (11)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 61: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (12)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 62: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (13)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 63: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (14)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 64: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (15)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 65: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (16)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 66: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (17)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 67: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (18)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 68: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (19)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 69: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (20)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 70: Trói chặt tra phái mạnh nhiều tình (21)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 71: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (1)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 72: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (2)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 73: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (3)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 74: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (4)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 75: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (5)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 76: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (6)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 77: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (7)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 78: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (8)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 79: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (9)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 80: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (10)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 81: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (11)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 82: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (12)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 83: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (13)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 84: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (14)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 85: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (15)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 86: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (16)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 87: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (17)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 88: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (18)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 89: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (19)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 90: Đá cất cánh em gái lẳng lơ - Mời giáo viên ôn nhu tợp trà (20)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 91: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (1)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 92: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (2)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 93: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (3)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 94: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (4)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 95: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (5)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 96: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (6)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 97: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (7)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 98: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (8)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 99: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (9)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 100: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (10)

  Xem thêm: Mitom TV - Kênh Xem Trực Tiếp Bóng Đá Chất Lượng Hàng Đầu

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 101: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (11)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 102: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (12)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 103: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (13)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 104: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (14)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 105: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (15)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 106: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (16)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 107: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (17)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 108: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (18)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 109: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (19)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 110: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (20)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 111: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (21)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 112: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (22)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 113: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (23)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 114: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (24)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 115: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (25)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 116: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (26)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 117: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng mạo quân muộn tao (27)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 118: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (1)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 119: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (2)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 120: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (3)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 121: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (4)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 122: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (5)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 123: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (6)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 124: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (7)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 125: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (8)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 126: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (9)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 127: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (10)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 128: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (11)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 129: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (12)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 130: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (13)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 131: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (14)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 132: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (15)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 133: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (16)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 134: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (17)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 135: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (18)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 136: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (19)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 137: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (20)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 138: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (21)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 139: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (22)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 140: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (23)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 141: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (24)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 142: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (25)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 143: Nữ phụ gian ác ko xứng - Ôm chặt minh tinh ma cao bồi (26)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 144: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (1)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 145: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (2)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 146: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (3)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 147: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (4)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 148: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (5)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 149: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (6)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 150: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (7)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 151: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (8)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 152: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (9)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 153: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (10)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 154: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (11)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 155: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (12)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 156: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (13)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 157: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (14)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 158: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (15)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 159: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (16)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 160: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (17)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 161: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (18)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 162: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (19)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 163: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (20)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 164: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (21)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 165: Muốn nựng báo thâm ngạo kiều (22)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 166: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (1)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 167: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (2)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 168: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (3)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 169: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (4)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 170: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (5)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 171: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (6)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 172: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (7)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 173: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (8)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 174: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (9)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 175: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (10)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 176: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (11)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 177: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (12)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 178: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (13)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 179: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (14)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 180: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (15)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 181: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (16)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 182: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (17)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 183: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (18)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 184: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (19)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 185: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (20)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 186: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (21)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 187: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (22)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 188: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (23)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 189: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (24)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 190: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (25)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 191: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (26)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 192: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (27)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 193: Xử lý bạch nguyệt quang quẻ - Nắm chặt trái khoáy tim ác yêu tinh (28)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 194: Leo lên thực hiện quái nhân thời mạt thế (1)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 195: Leo lên thực hiện quái nhân thời mạt thế (2)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 196: Leo lên thực hiện quái nhân thời mạt thế (3)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 197: Leo lên thực hiện quái nhân thời mạt thế (4)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 198: Leo lên thực hiện quái nhân thời mạt thế (5)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 199: Leo lên thực hiện quái nhân thời mạt thế (6)

  Sat, Mar 12, 2022

  Xem thêm: doc truyen 1001 dem tan hon

 • Chương 200: Leo lên thực hiện quái nhân thời mạt thế (7)

  Sat, Mar 12, 2022

Tên: Xuyên thời gian nhanh chi tăng cấp khối hệ thống trà xanh
  
  Tác giả: Nghịch Thế
  
  Editor: Uyên
  
  Số chương: 257c + 3 nước ngoài truyện
  
  Phần 1: Từ chương 1 -> chương 200
  Phần 2: Từ chương 201 -> hết
  
  Tình trạng: Hoàn thành
  
  Thể loại: Nguyên quý phái, Đam mỹ, HE, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên thời gian nhanh, căn nhà thụ, tình hữu độc công cộng, tân tiến, binh gác dẫn đàng, ABO, cổ truyền, giới vui chơi, thú nhân, huyền huyễn, mạt thế, dân quốc, 1vs1
  
  Nguồn: DuFengYu (wikidich)
  
  [Chúc mừng ký căn nhà vẫn trói buộc thành công xuất sắc với khối hệ thống tăng cấp trà xanh rì, chúc ngài tiện lợi hoàn thiện trách nhiệm, sinh hoạt sung sướng.]
  
  Trong khi đắm đuối đem, Lê Tử Ngôn bị một tiếng động năng lượng điện tử thức tỉnh, ban sơ nhận định rằng này đó là ảo giác tuy nhiên ko ngờ rằng vừa vặn mới nhất hé đôi mắt vẫn ở trái đất mới nhất. Cậu còn hoàn toàn có thể làm thế nào, đương nhiên là cười cợt sinh sống sót qua chuyện ngày rồi. Xem trà xanh rì vạn nhân đắm đuối thực hiện thế nào là công lược phong phú và đa dạng phái mạnh căn nhà, coi hoa lá cao lãnh thực hiện thế nào là giăng lưới đánh bắt cá "con mồi"
  
  "Sao cô ấy lại ko biết trân trọng người con trai đảm bảo chất lượng như anh chứ."
  
  "Nếu em với chúng ta trai thì anh sẽ không còn nhằm ý cho tới em nữa sao?"
  
  "Chưa từng với ai hiểu em không còn."
  
  "Anh mau về với bạn nữ anh chuồn, em không thích thực hiện cô ấy thương tổn."
  
  "Em với tình thân với anh tuy nhiên hành vi của anh ấy khiến cho em không tồn tại cảm xúc tin cậy."
  
  Cuối nằm trong là vì thế sao Hotgirl cao lãnh đùng một phát trà ngôn trà ngữ? Là với ẩn tình, Hay là vì thế tình yêu? Chú ý - xuyên nhanh nâng cấp hệ thống trà xanh, coi trà xanh rì Hotgirl thực hiện thế nào là đắm đuối hoặc vô vàn đàn ông! Hương trà tràn ngập, "béo gầy" tương đương! hoan nghênh thưởng thức!
  
  Công là 1 trong những người!

#91vs1