phim tat tieng anh la gi

Số của tía sở hữu vô phím tắt.

My beeper's on tốc độ dial.

Bạn đang xem: phim tat tieng anh la gi

Phím tắt điều hướng: Phím tắt điều phối "Chuyển đến" hiện tại khả dụng.

Navigational shortcuts: “Go to” navigational keyboard shortcuts are now available.

Chắc chắn, cơ là 1 trong kĩ năng lý thuyết... một loại phím tắt, nếu như mình muốn.

Certainly, it's a theoretical possibility... a sort of shortcut, if you lượt thích.

Bạn cũng hoàn toàn có thể tạo nên những phím tắt nhằm dùng lại một nội dung lần lần.

You can also create keyboard shortcuts lớn reuse a tìm kiếm.

Cấu hình Phím tắt

Shortcuts Config

Tìm hiểu những phím tắt và thao tác thời gian nhanh bên trên Chrome.

Learn keyboard shortcuts and become a pro at using Chrome.

Phím tắt toàn cục

& Global Shortcuts

Lược đồ vật phím tắt

Load shortcurt scheme

Bạn hoàn toàn có thể dùng phím tắt sẽ giúp các bạn dịch thời gian nhanh rộng lớn.

You can use keyboard shortcuts lớn help you translate faster.

Bạn hoàn toàn có thể dùng phím tắt nhằm triển khai xong một vài thao tác thời gian nhanh rộng lớn.

You can use keyboard shortcuts lớn complete some tasks more quickly.

Để tăng cường việc làm, các bạn cũng hoàn toàn có thể dùng những phím tắt sau:

To tốc độ up your work, you can also use these keyboard shortcuts:

Bạn hoàn toàn có thể dùng những phím tắt Khi nhắn tin tưởng vô Hangouts.

You can use the keyboard shortcuts while messaging in Hangouts.

Xem thêm: BXH bóng đá Tây Ban Nha hôm nay - Vebo TV

Bạn hoàn toàn có thể dùng phím tắt vô Hangouts Chat bên trên Chrome OS, macOS và Windows.

You can use keyboard shortcuts in Hangouts Chat on Chrome OS, macOS, and Windows.

Để dùng những phím tắt với TalkBack, các bạn cần:

To use keyboard shortcuts with TalkBack, you need:

Phím tắt → Lệnh/URL (đơn giản

Keyboard Shortcut-> Command/URL (simple

Lược đồ vật phím tắt

Select a shortcut scheme

Lưu ý: Các phím tắt bên dưới dùng phím Alt.

Note: The shortcuts below use the Alt key.

Lược đồ vật phím tắt

Select a shortcut scheme file

Kết trái ngược đánh giá những phím tắt

Dr. Klash ' Accelerator Diagnosis

Bạn hoàn toàn có thể dịch rời xung xung quanh bảng bởi vì phím tắt.

You can move around tables using keyboard shortcuts.

Sử dụng những phím tắt sau vô thanh địa chỉ:

Use the following shortcuts in the address bar:

Để biết những phím tắt không giống, hãy xem thêm thực đơn vô Google Ads Editor.

For more shortcuts, refer lớn the menus in Google Ads Editor.

Bạn tiếp tục người sử dụng con chuột Khi dùng những phím tắt sau:

The following shortcuts require you lớn use your mouse: