Nhậu là gì

  -  

Trước hết cần phải nói rằng nhậu không phải là từ hiện đại trong tiếng Việt và cũng chẳng phải là từ lóng, nó chính là từ cổ, xuất hiện vài trăm năm nay, thường được dùng trong lời ăn tiếng nói hằng ngày ở Đàng Trong, tức vùng lãnh thổ Đại Việt do chúa Nguyễn cai trị (từ phía nam sông Gianh tỉnh Quảng Bình trở vào miền Nam).


Ngày xưa, nhậu có nghĩa là uống (nước, rượu). Trong từ điển Việt - Latin của Pigneau de Béhaine ghi nhận khái niệm “nhậu nước” (chữ Nôm: