mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị

 • Reads 380,777
 • Votes 15,801
 • Parts 200

Complete, First published Jan 28, 2023

Bạn đang xem: mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị

Table of contents

 • Chương 1 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (1)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 2 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (2)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 3 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (3)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 4 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (4)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 5 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (5)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 6 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (6)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 7 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (7)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 8 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (8)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 9 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (9)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 10 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (10)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 11 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (11)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 12 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (12)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 13 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (13)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 14 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (14)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 15 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (15)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 16 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (16)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 17 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (17)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 18 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (18)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 19 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (19)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương trăng tròn : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (20)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 21 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (21)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 22 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (22)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 23 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (23)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 24 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (24)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 25 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (25)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 26 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (26)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 27 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (27)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 28 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (28)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 29 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (29)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 30 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (30)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 31 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (31)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 32 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (32)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 33 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (33)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 34 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (34)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 35 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (35)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 36 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (36)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 37 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (37)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 38 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (38)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 39 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (39)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 40 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (40)

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 41 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (41)

  Thu, Feb 16, 2023

 • Chương 42 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (42)

  Thu, Feb 16, 2023

 • Chương 43 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (43)

  Thu, Feb 16, 2023

 • Chương 44 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (44)

  Thu, Feb 16, 2023

 • Chương 45 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (45)

  Thu, Feb 16, 2023

 • Chương 46 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (46)

  Thu, Feb 16, 2023

 • Chương 47 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (47)

  Thu, Feb 16, 2023

 • Chương 48 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (48)

  Thu, Feb 16, 2023

 • Chương 49 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (49)

  Thu, Feb 16, 2023

 • Chương 50 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (50)

  Thu, Feb 16, 2023

 • Chương 51 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (51)

  Thu, Feb 16, 2023

 • Chương 52 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (52)

  Thu, Feb 16, 2023

 • Chương 53 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (53)

  Thu, Feb 16, 2023

 • Chương 54 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (54)

  Thu, Feb 16, 2023

 • Chương 55 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (55)

  Thu, Feb 16, 2023

 • Chương 56 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (56 - end)

  Thu, Feb 16, 2023

 • Chương 57: (1) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 18, 2023

 • Chương 58: (2) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 18, 2023

 • Chương 59 : (3) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 18, 2023

 • Chương 60 : (4) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 18, 2023

 • Chương 61 : (5) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 18, 2023

 • Chương 62 : (6) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 18, 2023

 • Chương 63 : (7) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 18, 2023

 • Chương 64 : (8) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 18, 2023

 • Chương 65 : (9) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 18, 2023

 • Chương 66 : (10) Ánh trăng sáng sủa của lão đại (10)

  Sat, Feb 18, 2023

 • Chương 67 : (11) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 25, 2023

 • Chương 68 : (12) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 25, 2023

 • Chương 69 : (13) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 25, 2023

 • Chương 70 : (14) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 25, 2023

 • Chương 71 : (15) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 25, 2023

 • Chương 72 : (16) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 25, 2023

 • Chương 73 : (17) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 25, 2023

 • Chương 74 : (18) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 25, 2023

 • Chương 75 : (19) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 25, 2023

 • Chương 76 : (20) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Feb 25, 2023

 • Chương 77 : (21) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 4, 2023

 • Chương 78 : (22) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 4, 2023

 • Chương 79 : (23) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 4, 2023

 • Chương 80 : (24) Ánh trăng sáng sủa của lão đại (24)

  Sat, Mar 4, 2023

 • Chương 81 : (25) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 4, 2023

 • Chương 82 : (26) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 4, 2023

 • Chương 83 : (27) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 4, 2023

 • Chương 84 : (28) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 85 : (29) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 86 : (30) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 87 : (31) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 88 : (32) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 89 : (33) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 90 : (34) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 91 : (35) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 92 : (36) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 93 : (37) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 94 : (38) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 95 : (39) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 96 : (40) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 97 : (41) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 98 : (42) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 99 : (43) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 100 : (44) Ánh trăng sáng sủa của lão đại (44)

  Xem thêm: Tỷ số trực tuyến - Cập nhật liên tục, theo dõi mọi lúc mọi nơi

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 101 : (45) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 102 : (46) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 103 : (47) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 11, 2023

 • Chương 104 : (48) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Thu, Mar 16, 2023

 • Chương 105 : (49) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Thu, Mar 16, 2023

 • Chương 106 : (50) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Thu, Mar 16, 2023

 • Chương 107 : (51) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Thu, Mar 16, 2023

 • Chương 108 : (52) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Thu, Mar 16, 2023

 • Chương 109 : (53) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Thu, Mar 16, 2023

 • Chương 110 : (54) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Thu, Mar 16, 2023

 • Chương 111 : (55) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Thu, Mar 16, 2023

 • Chương 112 : (56) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Thu, Mar 16, 2023

 • Chương 113 : (57) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Mon, Mar trăng tròn, 2023

 • Chương 114: (58) Ánh trăng sáng sủa của lão đại (58)

  Tue, Mar 21, 2023

 • Chương 115 : (59) Ánh trăng sáng sủa của lão đại (59)

  Wed, Mar 22, 2023

 • Chương 116 : (60) Ánh trăng sáng sủa của lão đại (60)

  Wed, Mar 22, 2023

 • Chương 117 : (61) Ánh trăng sáng sủa của lão đại (61)

  Wed, Mar 22, 2023

 • Chương 118 : (62) Ánh trăng sáng sủa của lão đại (62)

  Wed, Mar 22, 2023

 • Chương 119 : (63) Ánh trăng sáng sủa của lão đại (63)

  Wed, Mar 22, 2023

 • Chương 120 : (64) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Wed, Mar 22, 2023

 • Chương 121 : (65) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Wed, Mar 22, 2023

 • Chương 122 : (66) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Thu, Mar 23, 2023

 • Chương 123 : (67) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Thu, Mar 23, 2023

 • Chương 124 : (68) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Thu, Mar 23, 2023

 • Chương 125 : (69) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Thu, Mar 23, 2023

 • Chương 126 : (70) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Thu, Mar 23, 2023

 • Chương 127 : (71) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Fri, Mar 24, 2023

 • Chương 128 : (72) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sat, Mar 25, 2023

 • Chương 129 : (73) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Sun, Mar 26, 2023

 • Chương 130 : (74) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Mon, Mar 27, 2023

 • Chương 131: (75) Ánh trăng sáng sủa của lão đại (75)

  Tue, Mar 28, 2023

 • Chương 132: (76) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Tue, Mar 28, 2023

 • Chương 133: (77) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Thu, Mar 30, 2023

 • Chương 134: (78 - end) Ánh trăng sáng sủa của lão đại

  Fri, Mar 31, 2023

 • Chương 135: (1) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sat, Apr 1, 2023

 • Chương 136: (2) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 2, 2023

 • Chương 137: (3) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 2, 2023

 • Chương 138: (4) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 2, 2023

 • Chương 139: (5) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 2, 2023

 • Chương 140: (6) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 2, 2023

 • Chương 141: (7) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 2, 2023

 • Chương 142: (8) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 2, 2023

 • Chương 143: (9) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 2, 2023

 • Chương 144: (10) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 2, 2023

 • Chương 145: (11) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Mon, Apr 3, 2023

 • Chương 146: (12) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Tue, Apr 4, 2023

 • Chương 147: (13) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Wed, Apr 5, 2023

 • Chương 148: (14) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Thu, Apr 6, 2023

 • Chương 149: (15) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Fri, Apr 7, 2023

 • Chương 150: (16) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sat, Apr 8, 2023

 • Chương 151: (17) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 9, 2023

 • Chương 152: (18) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Mon, Apr 10, 2023

 • Chương 153: (19) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Wed, Apr 12, 2023

 • Chương 154: (20) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Wed, Apr 12, 2023

 • Chương 155: (21) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Thu, Apr 13, 2023

 • Chương 156: (22) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Fri, Apr 14, 2023

 • Chương 157: (23) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sat, Apr 15, 2023

 • Chương 158: (24) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 16, 2023

 • Chương 159: (25) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 16, 2023

 • Chương 160: (26) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Mon, Apr 17, 2023

 • Chương 161: (27) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Wed, Apr 19, 2023

 • Chương 162: (28) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Wed, Apr 19, 2023

 • Chương 163: (29) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Thu, Apr trăng tròn, 2023

 • Chương 164: (30) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Fri, Apr 21, 2023

 • Chương 165: (31) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sat, Apr 22, 2023

 • Chương 166: (32) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 23, 2023

 • Chương 167: (33) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Mon, Apr 24, 2023

 • Chương 168: (34) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Wed, Apr 26, 2023

 • Chương 169: (35) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Wed, Apr 26, 2023

 • Chương 170: (36) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Wed, Apr 26, 2023

 • Chương 171: (37) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Wed, Apr 26, 2023

 • Chương 172: (38) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Wed, Apr 26, 2023

 • Chương 173: (39) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Wed, Apr 26, 2023

 • Chương 174: (40) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Wed, Apr 26, 2023

 • Chương 175: (41) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Wed, Apr 26, 2023

 • Chương 176: (42) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Thu, Apr 27, 2023

 • Chương 177: (43) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Fri, Apr 28, 2023

 • Chương 178 : (44) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sat, Apr 29, 2023

 • Chương 179 : (45) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 180 : (46) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 181 : (47) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 182 : (48) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 183 : (49) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 184 : (50) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 185 : (51) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 186 : (52) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 187 : (53) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 188 : (54) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 189 : (55) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 190 : (56) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 191 : (57) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 192 : (58) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 193 : (59) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 194 : (60) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 195 : (61) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 196 : (62 - end) Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ ác độc

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 197 : (1) Vị hít thê kể từ thôn quê của đốc quân

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 198 : (2) Vị hít thê kể từ thôn quê của đốc quân

  Wed, May 3, 2023

 • Chương 199 : (3) Vị hít thê kể từ thôn quê của đốc quân

  Wed, May 3, 2023

  Xem thêm: alpha này cực kì thơm

 • Chương 200 : (4) Vị hít thê kể từ thôn quê của đốc quân

  Wed, May 3, 2023

🍅 Tên không giống : Mau xuyên phái mạnh công ty bệnh dịch kiều lại ghen tị rồi, Mau xuyên bệnh dịch kiều phái mạnh công ty hắn lại ghen tị ghen tị Khúc Yên Mỏng Tư Yến
  
  🍅 Tác fake : Lam Thủ (蓝手)
  
  🍅 Thể loại : Xuyên nhanh chóng, Hệ thống, Ngôn tình, 1v1, HE
  
  🍅 Tình trạng bạn dạng gốc : vẫn trả, 1576 chương
  
  🍅 Ngày móc hố : 29/01/2023
  
  🍅 Lịch đăng : 1 chương/ngày
  
  🍅 Khúc Yên là kẻ chấp hành xuyên nhanh chóng nổi tiếng vừa phải xinh đẹp mắt lại lanh lợi. Phàm là nường thực hiện trách nhiệm sẽ không còn thất bại. Nam nhân cao ngạo ko kìm giữ được, khi sau tiếp tục trở thành -- bá tổng lãnh khốc: "Bảo bối ngoan ngoãn ngoãn, anh sai rồi." Công tử phong lưu: "Yên Yên, anh đảm bảo ko khi nào liếc nhìn nữ giới nhân không giống một chiếc." Vai lão đại hung ác: "Ai dám Lúc dễ dàng em, lão tử đùa bị tiêu diệt hắn!" ngọc hoàng - điểm dựa ở hậu cung: "Giang tát là sính nghi, trẫm nguyện vì thế nường huỷ vứt lục cung." Thị huyết Ma Tôn: "Làm thê tử tớ, Lục giới khoác nường rong ruổi."【 Linh hồn phái mạnh công ty là và một người, 1V1, ngọt sủng】
  
  🍅 Nhan edit chưa xuất hiện sự đồng ý của người sáng tác, bản thân ko biết giờ trung nên chỉ có thể dựa vào bạn dạng cv, bản thân mới mẻ tập dượt tành edit nên sẽ vẫn nhiều sơ sót, hy vọng người xem cảm thông nhe
  
  🍅 Beta : tiemcachua & Panpanni01
  
  🍅 Quyển 1 : 
      - Thế giới 1 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (chương 1 - 56)
      - Thế giới 2 : Ánh trăng sáng sủa của lão đại (chương 57 - 134)
      - Thế giới 3 : Con lối thực hiện nương nương của nữ giới phụ độc ác (chương 135 - 196)
      - Thế giới 4 : Vị hít thê ở thôn quê của đốc quân (chương 197 - 278)
  
  🍅 Đọc quyển 2 bên trên wattpad tiemcachua
  
  🍅 Sau Lúc hoàn thành xong truyện, Nhan tiếp tục edit lại từ vựng diện 1 cho tới vị diện 6
  
  🍅 Đ

#1hiendai