hindsight la gi

Xin mời mọc khách hàng theo đòi dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 55 của Đài Tiếng trình bày Hoa Kỳ, tự Hằng Tâm và Brandon phụ trách cứ.

Bạn đang xem: hindsight la gi

The two idioms we’re learning today are TO WALK ON AIR and IN HINDSIGHT.

Trong bài học kinh nghiệm ngày hôm nay, nhì trở thành ngữ tớ học tập là TO WALK ON AIR và IN HINDSIGHT.

In times when the economy is good, it’s relatively easy vĩ đại find a job. In other times, job-seekers must wait a long time vĩ đại get one. They even have vĩ đại accept jobs that pay less than vãn they expect. Mai Lan’s friend Nancy landed a job last week. She was so sánh happy she took Mai Lan and some other friends out for dinner vĩ đại celebrate.

Trong thời hạn tài chính đảm bảo chất lượng, mò mẫm việc thực hiện kha khá dễ dàng. Những khi không giống, ứng cử viên cần mong chờ lâu. Họ cũng cần nhận việc trả lộc thấp rộng lớn chúng ta mong ước. Quý khách hàng của Mai Lan, Nancy, mới mẻ với việc tuần trước đó. Cô mừng rỡ lắm, cô mời mọc Mai lan và vài ba chúng ta không giống lên đường ăn mừng.

MAI LAN: Mike, Nancy just got a job. She’s so sánh excited.

Mike, Nancy mới mẻ tìm được việc thực hiện. Cô ấy mừng rỡ mừng lắm.

MIKE: Good for her. What kind of job did she get?

Mừng cho tới cô ấy. Cô được việc gì thế ?

MAI LAN: She’s now an assistant manager of a Giant supermarket. This is a real supermarket, it’s huge. She’ll have vĩ đại supervise many employees besides a whole lot of work vĩ đại run rẩy this business.

Cô ấy là phụ tá quản lý và vận hành của một cửa hàng Giant. Đây thực sự là 1 trong cửa hàng, rộng lớn lắm. Ngoài những việc cần thực hiện cho tới thương vụ làm ăn này, cô tớ sẽ rất cần lãnh đạo nhiều nhân viên cấp dưới.

MIKE: Well, Nancy is very dynamic. She’ll tự a good job for that company.

Ồ, Nancy là 1 trong người linh động. Cô tớ tiếp tục thao tác làm việc thành công xuất sắc cho quý doanh nghiệp cơ.

MAI LAN: Yes. That’s true. I’m so sánh glad for her. She’s so sánh happy.

Đúng. Đúng vậy cơ. Tôi mừng cho tới cô. Cô tớ đang được mừng rỡ lắm.

MIKE: I know that for many months after she graduated from college, she had been looking for a job. Now, she found one and one she really likes.

Tôi biết là sau thời điểm cô đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH, cô ấy đi tìm kiếm việc bao nhiêu mon ngay tắp lự. Bây giờ được việc, lại đích việc cô ấy quí.

MAI LAN: She’s really happy. I would, too. If I had nothing vĩ đại tự for many months, then I found a job, I would be really happy.

Cô tớ mừng rỡ lắm. Tôi cũng vậy cơ. Nếu tôi không tồn tại việc gì thực hiện trong vô số mon, rồi với việc thì tôi cũng tương đối mừng.

MIKE: I’m sure she’s walking on air!

Tôi chắc chắn cô tớ đang được walking on air !

MAI LAN: Walking on air?

Walking on air ?

MIKE: That’s it. To walk W-A-L-K on O-N air A-I-R means vĩ đại be very happy.

Đúng thế. To walk W-A-L-K on O-N air A-I-R tức là mừng rỡ lắm, lên đường bên trên mây !

Xem thêm: lời bài hát hieuthuhai cua

MAI LAN: Yes. She’s walking on air, evidently.

Đúng. Cô tớ đang di chuyển bên trên mây, rõ rệt vì vậy.

MIKE: Well. It’s good she found a job and will earn a good salary, but she lost many months doing nothing. In hindsight, I think she should have gone vĩ đại graduate school, then she’d be more qualified for even a better job.

À. Cô tớ tìm ra việc thực hiện và với lộc đảm bảo chất lượng. Nhưng cô tớ mất quá nhiều mon ko làm những gì. In hindsight, tôi suy nghĩ cô ấy xứng đáng lẽ cần tới trường lịch trình thạc sĩ. Khi cơ cô tớ tiếp tục đầy đủ ĐK để sở hữu việc đảm bảo chất lượng hơn thế nữa.

MAI LAN: In hindsight?

In hindsight ?

MIKE: In hindsight H-I-N-D-S-I-G-H-T means looking back, thinking again.

In hindsight H-I-N-D-S-I-G-H-T tức là ngẫm suy nghĩ lại , tâm trí lại.

MAI LAN: Oh! You mean looking back , you think she should not have wasted the many months she was looking for a job and couldn’t find one?

Anh với ý trình bày, suy nghĩ lại, anh nhận định rằng cô tớ xứng đáng lẽ tránh việc tiêu tốn lãng phí nhiều mon mò mẫm việc tuy nhiên ko rời khỏi ?

MIKE: Right. She could have finished half of the graduate work, then gone for one more year. The Master’s Degree would put her in a much better position.

Thế cơ. Cô tớ hoàn toàn có thể vẫn đoạn nửa lịch trình, rồi học tập thêm thắt 1 năm nữa. bằng phẳng cấp cho thạc sĩ sẽ hỗ trợ cô tớ với vị thế đảm bảo chất lượng rộng lớn.

MAI LAN: Well. Now she has a job which she likes, so sánh that’s OK for her.

À. Bây giờ cô tớ với việc tuy nhiên cô quí. Thôi thế cũng đảm bảo chất lượng cho tới cô.

MIKE: For us, I’d rather we concentrate on our studies. The higher education we get, the better it is. We can, at the same time, work part-time as we are doing now.

Cho bản thân, tôi suy nghĩ bản thân nên để tâm nhập việc học tập. Càng học tập cao thêm thắt, càng đảm bảo chất lượng từng ấy. Đồng thời, tớ hoàn toàn có thể thực hiện thêm thắt việc cung cấp thời hạn như tớ đang khiến.

MAI LAN: I agree with you. If we work full-time, it’s hard vĩ đại go back vĩ đại school later.

Tôi đồng ý với anh. Nếu tớ thao tác làm việc toàn thời hạn, khó khăn tuy nhiên quay về tới trường thêm thắt sau đây.

MIKE: Mai Lan, here is another example of “walking on air”. My mother is walking on air right now. She’s really pleased with her house. My parents bought it at the right time, the interest was so sánh low, the price was just right for their pocketbook.

Mai Lan, đấy là một ví dụ không giống người sử dụng “walking on air”. Mẹ tôi đang được sướng như lên đường bên trên mây. Bà mừng rỡ với tòa nhà của bà. Ông bà mua sắm ngôi nhà đúng vào khi, chi phí điều thấp, giá chỉ ngôi nhà vừa vặn đích ví tiền.

MAI LAN: Yet, one day your Dad said, in hindsight, they should have bought a bigger house so sánh their grandchildren could have more space vĩ đại play when they visited them.

Vậy tuy nhiên một hôm Ba anh trình bày, tâm trí lại, các cụ xứng đáng lẽ cần mua sắm tòa nhà to hơn khiến cho những con cháu với địa điểm vui chơi khi lại thăm hỏi các cụ.

MIKE: Oh, well. Let’s be happy with what we have, otherwise, we’ll keep wanting more and will never have peace of mind.

Ồ. Mình nên thỏa mãn nhu cầu với những gì bản thân đang xuất hiện. Nếu ko, mình đang có nhu cầu muốn thêm thắt hoài và ko lúc nào dành được sự bình an nhập tâm.

MAI LAN: I’ll listen vĩ đại you, my wise philosopher!

Tôi tiếp tục nghe điều anh, ngôi nhà triết nhân uyên bác của tôi !

Hôm ni tất cả chúng ta vừa vặn học tập nhì trở thành ngữ : TO WALK ON AIR tức là SUNG SƯỚNG NHƯ ĐI TRÊN MÂY và IN HINDSIGHT tức là SUY NGHĨ LẠI. Hằng Tâm và Brandon xin xỏ hứa hẹn hội ngộ quí vị nhập bài học kinh nghiệm cho tới.

Xem thêm: dua lipa one kiss lời bài hát