tổng tài lãnh khốc theo đuổi vợ cũ

Giản Đồng thực sự ko biết vì sao ngày hôm nay Lúc bạn dạng thân thiết ở trước mặt mày những người dân này, lại không thích kết hợp ra mắt một mùng kịch như vậy? Không, rõ nét cô biết.

Thói kiêu ngạo ở vô xương tủy, là bất luận cuộc sống đem thất bại ra làm sao, thì cũng ko thể nhạt nhòa chuồn được.

Bạn đang xem: tổng tài lãnh khốc theo đuổi vợ cũ

Mà những người dân ở trước mặt mày này, thân phụ năm trước đó, ở trước mặt mày của cô ý, lại là cỗ dạng ra làm sao chứ? Trong lòng cô rõ nét ko thèm quan hoài như thế, thân phụ năm tiếp theo, cô cũng ko tán thành ở trước mặt mày của mình, nên Chịu đựng đựng những góc nhìn soi mói và chế nhạo.

Kể cả ở đầu cuối vẫn thê thảm như thế, thì đem thực hiện sao? Cô thực hiện rồi, cô ở đầu cuối cũng thành công xuất sắc, ko thuận theo gót ý mong muốn của mình...

Như vậy, vẫn vượt lên trên đầy đủ rồi.

Sự kiêu ngạo ở sâu sắc thắm trong tâm địa cô, tạo cho cô không thích kết hợp màn biểu diễn với những người dân này, rõ nét là biết rất rõ ràng nguyên vẹn nhân.

Advertisement

Lúc này, Giản Đông đem kệ điều trình bày đùa cợt của Ngụy Tư San, cô ko hề chuồn tranh biện với Ngụy Tư San, căn vặn cô tớ vì sao lại trình bày điều ko lưu giữ điều, trình bày một đằng thực hiện một nẻo.

Cô từng ngôi tù, học tập được cơ hội tâm thông thường, rồi thất lạc chuồn một ngược thận, tuy nhiên ko nên là thất lạc chuồn kiểu óc...

Quyền dữ thế chủ động ở vô tay của Ngụy Tư San, thì cô tớ cũng bắt chắc chắn quyền trình bày.

quý khách chuồn trình bày đạo lí với những người không giống, người không giống tiếp tục trình bày nhân ngãi với chúng ta, nhưng mà chúng ta trình bày nhân ngãi với những người tớ, người tớ lại trình bày đạo lí với chúng ta...

Đạo lí tương tự như vậy, cô trình bày đi dạo lí với Ngụy Tư San, Ngụy Tư San tiếp tục trình bày ĐK với cô, cô trình bày ĐK với Ngụy Tư San, thì Ngụy Tư San lại trình bày đạo lí với cô, đơn thuần vì thế...

người năm quyền được trình bày đó là Ngụy Tư San! Nhưng, điêu khiếu nại, vẫn chính là nên trình bày.

“Cô mong muốn như thể này, mới mẻ xóa loại cơ chuồn, rôi fake bạn dạng dự trữ mang đến tôi?”

Trong lòng Ngụy Tư Sản ngay tắp lự thấy thoái cái...

Giản Đồng rất rất quí phù hợp với việc phỉnh hót tâm thông thường cơ, một tội phạm giết thịt người, đem tư cơ hội gì nhưng mà coi bản thân vày góc nhìn ko Chịu đựng khuất phục như thế? “Gô lúc này...

như vậy, là đích rồi”

Vô cớ, Ngụy Tư Sản ngay tắp lự fake chiếc Smartphone cho tới trước mặt mày của Giản Đồng: “Cô mong muốn bạn dạng dự trữ của kiểu đoạn phim này đúng không ạ, được thôi.

Cô”

, Cô với những người tớ, người tớ lại trình bày đạo lí với chúng ta...

Đạo lí tương tự như vậy, cô trình bày đi dạo lí với Ngụy Tư San, Ngụy Tư San tiếp tục trình bày ĐK với cô, cô trình bày ĐK với Ngụy Tư San, thì Ngụy Tư San lại trình bày đạo lí với cô, đơn thuần vì thế...

người bắt quyền được trình bày đó là Ngụy Tư San! Nhưng, ĐK, vẫn chính là nên trình bày.

“Cô mong muốn như thể này, mới mẻ xóa loại cơ chuồn, rôi fake bạn dạng dự trữ mang đến tôi?”

Xem thêm: luôn có giáo viên phải mời phụ huynh

Trong lòng Ngụy Tư Sản ngay tắp lự thấy thoái cái...

Giản Đông rất rất quí phù hợp với việc phỉnh hót tâm thông thường cơ, một tội phạm giết thịt người, đem tư cơ hội gì nhưng mà coi bản thân vày góc nhìn ko Chịu đựng khuất phục như thế? “Gô lúc này...

như vậy, là đích rồi”

Vô cớ, Ngụy Tư Sản ngay tắp lự fake chiếc Smartphone cho tới trước mặt mày của Giản Đồng: “Cô mong muốn bạn dạng dự trữ của kiểu đoạn phim này đúng không ạ, được thôi.

Cô”

, Cô tự nhiên chỉ tay vê phía một người con trai trung niên bụng phệ và trọc đầu đang được ngôi bên trên cái sô pha: “Đi, hót nọt ông ấy”

Đôi vai của Giản Đồng bỗng nhiên lắc lên...

Chậm rãi quay đầu sang một bên, coi Ngụy Tư San, không đủ can đảm tin cậy vô song tai của tớ, vẫn nghe được đồ vật gi.

eyJpdiI6Ikp4VXIya3RZN1wvd0hzZWx6OGhUVGN3PT0iLCJ2YWx1ZSI6InNOd2V4WDk3ZEdCRjVrRVwvTkZocjc5cmVJdm81NE05MjZFbDBpZHRaRE1DZ3JNWjd5ODhkU2VuN3JFaXZURjRWIiwibWFjIjoiZDE4OTRmOWM4ZTE2MzU1MDU5MDg2MzM4Y2QyZTI0ZTY5ZDlkMWEyZGZlOTIxOTEzNTJiNWQyYjk2NDgzZjJkYyJ9

eyJpdiI6IlMxWGI1TW1pQmVHMVhRMlFHUFc2Z1E9PSIsInZhbHVlIjoiM0l1bnpOQ3JUb2VvOGFKZDE0aWNZRHFCbDdMUitoUU54bnhJNzNjWWcrSzUyRGdkTjA4ZmFKNUxqZ2d4ODFCUWpCZVVxNFZXXC9abTRpZzdiZnQ4azkrYkUrQ21JN093RDM3U2RmY3FOd3Z2QUw1YXNqeXpyVkZXV0FCNWtyOVwvUVhuQitpaTNQdXlnTFMrNlk2QmJSYktnckZySDJxUmYxWnp1V2dtMEVGQ2FmY0pYZ24raStrVUNnQmdISSsxdDFMMjlSVE1wZVd2RnpYVzl6NW1OM2REVGtxV010M2xMSW0zZjE4SnY2QXZnZGIzWlwvc3FRV2pYT1Rsbnh6SHhZcnN3emx3azR0bVdwU0FaV1wvakNlSlRMaEZaVDRNVGZtbTZjczFzUUVhWGp5YVBUMDNpcWVsd1pmRnpDVXBoZnh1eU40UXkwbGNFb1ZRN2U1NFc5Qk5VZz09IiwibWFjIjoiMDhlZmYzZTA2NGYwOGQwMjFkNTg0ZjkyMTQwM2YzZTA4NjdiMzRkMGU0NDBkZDAyMmIxNTg5ZjI5MTgyOWNlOSJ9

eyJpdiI6IjE3Nmh4aWN0VXJuNTdLNDZNWFFsZHc9PSIsInZhbHVlIjoiNUxESEFTdlVKZ0tFNVU4dHp6TWNXaENhUFlpbTlJdnFNUUFma3FUYkZMSjBZd0xcL29BOURGSFhFbGdVcCtcL2V4IiwibWFjIjoiY2E4NGRhNGNmOTg4Yzk5YTcyN2RhOGY3MWQ0YTJhNTRlYjM2OGU0NmMxYWIwMjZhOGFjYjU2Y2RmM2IzNWZlZSJ9

eyJpdiI6InhmT3pOOGJiY0d1c1R6RWxKMDRlXC9BPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlZSOFNvaHh5MXpSMlNpYUhhejJNOCtUTVZtKzRZbk1IZFQ0MUMxTmdxMGZPNzh4K05JMVpXMkhJYXJ2eGFrS3IxdXNcL3dwYUNnWDdMWlE4XC84UHRUclE9PSIsIm1hYyI6ImVkNDVjOTRlZTY3NjNhYjgxYzg5ZWVkMTg1MjczYjI5NjRjNjNhMjE3ZjdkMzc0YzkyMWM3NzhmMmMzNGJlZDgifQ==

eyJpdiI6IllGb0doVDVaVVZ0ZE44TkZXdGRcL3dRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Im9JV3Rwd1pJYnJCOEFZckRMalhxRDVHMTJlMDI5XC9qMXpwYXhyN05CT3M4ZTdjdTVUTGFRc0xLYzZuWFpXS2tYIiwibWFjIjoiNzk1ODBhNDRhMGJlZjJlYzI1ODk1MDA1MjQ4MGJkZTgzYzViODE4MzBhZWQxZDM3MGM1OTE5MGEyNTY2ZDkxMSJ9

eyJpdiI6IjIyYjhIcVBDOHFBQU13SHQzdkJDSlE9PSIsInZhbHVlIjoiTDNmRzlDZEsxd3kxb1l4RThXc0R2b0dUQnhCdGo4d29FQW1vYjZSb1lXVGh2TmRKS2l2R1VcL2VHNXQ4SEQ5aDl6OGlkdXpvc0Zvb05udWRjc0pHcUdUR1VOZlNsaGV6T29NNkdJSEdWMms4PSIsIm1hYyI6IjIzNDVhMWIxN2VlODg2M2FmY2U1YjFhZmU3OGM4Njg4ZDAwYzhjMDk5ZGE2YzlmNjQ4MjFjYjM2ZGE5M2Q2MDEifQ==

eyJpdiI6IjJ2V1o3S0xpWk1CY29yUzYyb0pCSWc9PSIsInZhbHVlIjoiTEtDY0k2T05DaWRxQkQ1UGxzN1lQYkJxVzhyaENaQmpZekhXc3hVcmFWZjJUOVBqdjJkRTFUK0ZENWtDbHhPSCIsIm1hYyI6IjZjM2JiNjgzOTRlNmQ4NzFlMTUxNmQ3ZWZhN2FkNzRmNDk0NzZkNmRjMWFhOTE3MzdkZTE3MjA3MTMzNDFkZDMifQ==

eyJpdiI6IkhsNWtlaER6c2IzanpXbWozNlZseWc9PSIsInZhbHVlIjoiQURxdEVHc0VINXdnc3NiRFB4MGliVzJ5aVRveVloRFV6Vlh2RXRYMnBteHlMRXl0aEloUVFIc2VcL09lcnhoOG1OUXZFeEYrSk4rYkhtUEVXVE1HR1poK3N2YTl3Vmk3bUdibW4ydkRGcHc5UzNFeTRPVFdXSm8yeWU4YktSd09iTkRmam9ITkNpZXR5N3VISithVFVsRlhJV0dIQVF5cEJEWStCcTdkRzJvakNIcFh3b1JqdFVnMGIydXB6WkFjNjZOUnY5WVMwWlBoMXJISHVnZkRZaEFpYVwvTldxOHd5T21kdjY0ZXJiUmFJPSIsIm1hYyI6ImM2Y2YwZTdmZGVjMGUxMDk2MTg2NWQ4ZTkzOWU4MWYwMmIzYTdjMjNkMTNhNWZlYjE1YzY2MWI2NTM0MDQ3NGUifQ==

eyJpdiI6IkJ4bjN4VmZ1d0xvcG9cLzlrNnUzUTRRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Im9hWFoxTXRrN2xTbmo5b2FsUFNSdThxMmZkRzFCNm8rSGorZmVhRXZZbWVPYVhtNUpJVDh5eVI2bDVBUlE2NE4iLCJtYWMiOiJkNTZhNjU4NTcyNzM4ZmFkZGJlMmQyYjg0NDIyYWRjNzA4ZTBlZTBiNmE3ZjYxMTQxMzY2NzZiMWUzMmRjNTdjIn0=

eyJpdiI6IklWSlltSjI4Ulloc3JJWmNVc24wVUE9PSIsInZhbHVlIjoiZ1VKb0RtZ1NRZVdkQkdPS2xcL3EzM01LMk1YSTV2enlLRWV5QlwveFBMSFwveXBcL3pOXC81amFKRWFYOE1oRVpOSFNLSjNkNVk5VUdSM1d1SHRRRUxBdE5PZ3dGZWtmRnVWQzBwaWJsM3ZrNlR6SVhKWVgzanN1R0FZVG5tcmd0SThtTVJ5RWp4b1NsWkpcL1FnVitLalVNbk1iVGZDVEFzbkVKa01cL0JsOHhNY2JTYVM2VmdxVnZja0hIZUhMOU9pNzdVTSIsIm1hYyI6Ijk5ZTNkMjg0OTBhMDg1NzZjODJmYjljYmU1N2I4ZDBiOTdhMTdmN2MzNWNjODcwMzY5Y2YyYTVjNmI0YzdjNTMifQ==

eyJpdiI6IkZhRDlsZDJ5RmNudmw0WkUwSVJLXC9RPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkdCK21VRTJrbGQyOHdxaGVvY2F3Z0RTU1VrVjc0enZnTnNxWlF4U2dUdDFzZ2hiMXNKNUt4Q3k5WHNiK0NqYU8iLCJtYWMiOiJjZWNmYmNmMDA1YmExYjBiMmEyYTZhZDE1N2Y0NWY2NDg0NDY1YzVkMTc3ZDI4ZTQ2YTcxOTQyYjJlODBkNTFkIn0=

eyJpdiI6IjlHb2w0OFNqeDVOVW45SVhUR2RtalE9PSIsInZhbHVlIjoiOWNJQ2FvR3E5Q1hoUlFDSVlcL2Q2SGNBYktzVDlcLzVIbFJ3OTZcL0NDcnU2VU9IQllkNlhEWHpoRUJDZFN1c0xZUjhsMzZieGpIRXFOSlFjdjl3MEVZVE9IbE1XRlp5ZExvWjc2a01ra3pEcDRuOWtJRFo3amtBY1NWWUdWUytacG5QU3hlZ0xhSHI2SEZPOU1cL2YreDVlYzZNaTFydUNOZUFEXC9cL2ZiK3BoaUFsNW5LWEF5SDhQRTdrcFZnRDlJNm50IiwibWFjIjoiOTMwNmM5ZDYyMDVmNmQzMjU4M2RiYWJhNGM4ZDRmMTI5NmIzYzA2MjVmZmIyNmMzNDk1YmYxNmJkYTk3ZDMwZCJ9

Xem thêm: phim thế giới hoàn mỹ

eyJpdiI6Ikp5STFySVFcLzYyc0t0M1dxSnJKWVVnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjI3dEJCMTVxSXVlRUg0K3owRUhuMzN1SzYyYVB1VllIM0MrT1hoSUxQQ1cwY1V1Nm5RWmFwWG8yc2dhcTY5XC9zIiwibWFjIjoiOTg0Mzc0MTVjYWQ0Y2E2YThiYTFjOWU5MmFjYWI4NDg1ZGRlYjFkMjFiZTcwOTEyNGQwNmFiNDhlYjI5MWFkYyJ9

eyJpdiI6IlgxTkVxODlCUVBXcityQjZwbk5kdFE9PSIsInZhbHVlIjoiY3hBSlJQRWhWUHR6ekozYk9mNUhrZ09CZ1dwdG5TWnhzSFJScmVoa3paZVBtSG5nNHd0VytMUUF4YUVPanBGRzFtRDA2M1N6VUx3ZkZReWZ5UmRTeU5EOVIyUzVhSHRzajlMeVVmTkdiSjVld2hcL3hKWWVuOE9Nd3NWYVwvNVdDTHlucmJCTnRPVjl3UUlkTk4rZjZkdzRpaW5wQzdEdjRDUUxnQWhnU1pHczdqTkZTdkFkQkg2YkwxZzY2THF4N2djcDdSKytvMGpVdkFFUEFySk8yd1laSGNLdWNPUUVqS1wvUFZuRFwvZGxpK2YwMGxFdkNISDhMa1h5ZnlRcVRUSWRVN05cLzVBTHEySUM1QXB4RERNZjRETjY5ZkU0RHM3TmlzTFdic0hOXC9LM3RnVVlORktMcFdRcUlqaGFuUmpBaGFBMzc3RWdxMGRka0k3RnVVU1o2Q0dPcUc2cEpkbzhzTDNMOVBJK3hqaEZHcDR4MTU1ZWNSUGthQ0QzZjFkWG1USFFLaFg2dTZSdkwxNSttT05kT3VzZ0MwXC9OdjF5a0RJblJoTitHb05PaEVYYlN6ZXZJaGw0UVJqVjVuRDNLbHhJNFh0VzVCeTN3YzROdko0MDVjXC9VeFF1a2VvMWt2aDE4V1RTVW1CNTBkcXhKak1qdWVkOHVmSnJ5UkYzUVwvRjU1MVBaaTZUTHhRNm12bG5YRUpMMlNpMUdBS0FST05kWFdGTDB5bUlIR05nd21SYWZIQjFCWktNSUlxRkl6S2JZRXQ3M0VMbUtlNUVScDY4bXJ2dXJtbmpqUFBBMlgzNis2V01YTTBFZ3kyMFphRGwyOXNPTU8yMlwvVGNrNDR1OWo3dnZoOUxYc0E2R0hZektveTdPeGJJWEViZEc0dmc2UWlmUHpWM3hJcWRTd095T3FST2gybXF1U2NRUmJIRFhJNEFDaFdEM20yUE5XUjhLaDRGMDdxUU9vaXFqTXZWcHRcL1VjUFhhSDZUQmdKWGNnZHVIdUF2Skg1Z2FOYWduRFFCNFwvQ2c2TGVOR0E2bStETG9XNXp5Z0QzNW9uRWZqY3JQT3lMdnk3VitsbjNPU1dzTmUxVUw0U1B6c1p3ZVFyNHZDb1hWMndncEl4RGpHTEVhRjJNMjlkbEZUUUloYWVRczZSZ1ZCTEY4Y0s2NzNJM2ZTZkVSUVlxelp1ZWhjTmtUZ1ZhUFU0TEJuSVpQcU5acUQySldzdklZM045TmVGdWphK2VFZVVQdmNwb1VLSEduUFIyUDVhNGIxTmhiRCtXbVRQaGJQdXR2ZmhzN01ZblZ2alpVSUs0UUhUWk9IQXRoU0dscGh6cVwvbEhlZmo1V3p1YW5pajVMaTRcL1dRRHZFWjRvdkc1UzBtRWRMR2hiMXMzTnVhM1FqK3MwUnpVdGF1b014Z3pMa3NUbnpFdHhwZ2hPTTdhQmp0Skp1TE9xV2picW1mSE1iYVBLVEhyQUxTYk5LSURiS0dJcE9weHBNazZmQldEU1wvcDRJb2VHVEdzcFFmcFwvN1NJaW1ES3VzVG5HWGp6Rm9kRGVMb1FtY2Ixd1lGVE5KSGhKSTY0WlA0SUt6TWNTa3JxMXA2aUFobXIyQ2NFMXRrc1J2SEJhTjA5bkF1TzJ5MWg0Ujh1UEpVNUhCakM1Sk9oWU1FY2lrUDYwd2laQnNrbG5kVEdzakllRXhpNkZrZ1dmSkY4cTNpSkhLUGhnT0pCcmJ3U3NEcktXT2tuTXFCZ2c1ZktIR1BvVXZiNXBlNVVWbWRVbVVLSFY5WGhDTWtCN0l6VlN6MVpxNTRuZElQWVhIeFF6MUZNOFBxR250Z2ZsN0MwVUFUc0lBODhlQ3dDcThSWGc1WmJGZ3RvWVN5SUxDTHlmeldhbEVEVUd1V0E1MDZSQ2lCTk9hRDRLOHBBXC83cHJlZHpnbGk0ZXpQVnJYbFVHVTRZajFkMEFsUWRHeGFDOHorckZNYVpjTXQxMmpKQ1luVHBPOWlHTFwvTzduZ1JhTGdUZlJJWlIzSFRWOEtLcnAxcDUzK0JcL2lndDRVRDlXTlJpeWkxK1gzQUxSVzB4YUhIVnVKeHpNZnl0U0MzWW9iUlZGOHhOSUVQdVRhRFdIb0JlYVVHQ2hcL0hhZFlCVlJTa1NqVWRyR085OFBjRkNDRG95U21hSHBOVVwvMW5DTGFUUXptU09KcUxTVmlSN1BmenZhSmFQMGN4czdhRUtFU3NnOEE1K0srMytlTU5ycUJlNm1cL21jbXpnV0hkSGZnaG5CYUNcL1FLVzFFNlwvd2xTRGZERGxtclQ5RFB2dXBtdDU0VXF2K0FKaG1WSWV1ZUxPQU0wZXQ4TldsaGYxbzZXdVhqRkQ1SWRqTjZEcjg1U093biszZkpSRGJBVGEwTVplcFNpeXB2cmpIZkQ2MVpkdGRRY2JUODMxZFpPbFdJNUt5bzd5XC81M0E3enVPeGJDYkJ2TW5qcTNYWUNFUlhNdGxORGlpN0p1aWlQNUdnYXZVdjB3aFwvbFhVZVNiTE5IYVRGakh4SnhFU3pTMW1saFVDWUNmZDVtTnJ4dlRnY0d1SmhwWlpQdTBudHlwbTBucFwvWE9OdWtlUUZzY2txWXUzMGZ3VjNVZnNRc1BRQkhKZVwvbTQ4eTBhcHVwXC9xUjZBRlRKcFMxZUFKaExIcEQ1cjh3VnNzU1RmT0dcL29NQUkwczVoQUhHcDlVNzdLanAybVBqMmJcL1BsRU9tTkhmSzc3SnNxSkh3UXVmcDBlZ0ZIYXBZU3pDMjVsQnJMNUhicFRTOWZEM2VESG9jbVhIbk1YWUlsTTYzbkdZWVJ0aG40Qk1BT2VzQ0tLbzIxY2d0VEZ0WnlQTTUya2Nwd0E9PSIsIm1hYyI6IjQwZGQ3ZGZjMzYzNTExZWU3YzlmNmE1ZjQ1ZTllNTZlZDhkNjFhMjJmNDExMmI2YmU5MGQxMTdiNDczMDA1OWEifQ==

- -----------------