Sign up là gì

  -  

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ ceds.edu.vn.điện thoại.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách tự tín.

quý khách đã xem: Sign up tức là gì

an occasion when you start doing or having something or start being a thành viên of a group, especially by signing a document: Furthermore, when participants were recruited for this experiment (via sign-up lists), no reference had been made to lớn their bilingualism. The main stumbling block to success lies in the requirement for there to lớn be a 100 per cent sign-up by leaseholders lớn convert to commonhold. It allows workers khổng lồ certify an exclusive bargaining agent on the basis of membership, sometimes known as majority sign-up. By clicking on the liên kết, the consumer is offered a sign-up page where personal details are required to lớn complete the registration for the service. As with other ridesharing apps, credit thẻ input is required at sign-up khổng lồ provide a payment method for rides. Many activities were held to lớn promote the concept of environmental conservation, including games và a sign-up campaign. The web10_user can sign-up as a member and watch a few không tính phí videos or purchase a monthly or a yearly subscription. This encouraged considerable sign-up of new presenters, & by the second week of term there was full programming throughout weekdays. Social time (a.k.a. refreshment, individual và group discussions, show-and-tell indepth đánh giá, more class sign-up, etc.) starts right after the business portion of the evening. Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện ý kiến của các biên tập viên ceds.edu.vn ceds.edu.vnle hoặc của ceds.edu.vnle University Press tuyệt của các bên cấp giấy phép.


Bạn đang xem: Sign up là gì

*

a female bee that cannot produce young but collects food for the other bees that it lives with

Về Việc này
*

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Sprain Là Gì, Nghĩa Của Từ Sprain, Sprain Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn ceds.edu.vn.dế yêu English ceds.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Lateral Thinking Là Gì ? Hãy Sáng Tạo Hơn Với Tư Duy Đường Vòng

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語