mau xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút

 • Reads 406,476
 • Votes 32,223
 • Parts 200

Complete, First published Mar 30, 2021

Bạn đang xem: mau xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút

Table of contents

 • Mon, May 17, 2021

 • Chương 1: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (1)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 2: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (2)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 3: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (3)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 4: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (4)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 5: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (5)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 6: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (6)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 7: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (7)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 8: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (8)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 9: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (9)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 10: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (10)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 11: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (11)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 12: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (12)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 13: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (13)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 14: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (14)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 15: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (15)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 16: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (16)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 17: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (17)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 18: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (18)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 19: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (19)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 20: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (20)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 21: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (21)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 22: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (22)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 23: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (23)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 24: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (24)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 25: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (25)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 26: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (26)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 27: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (27)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 28: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (28)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 29: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (29)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 30: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (30)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 31: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (31)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 32: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (32)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 33: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (33)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 34: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (34)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 35: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (35)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 36: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (36)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 37: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (37)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 38: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (38)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 39: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (39)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 40: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (40)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 41: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (41)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 42: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (42)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 43: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (43)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 44: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (44)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 45: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (45)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 46: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (46)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 47: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (47)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 48: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (48)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 49: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (49)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 50: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (50)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 51: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (51)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 52: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (52)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 53: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (53)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 54: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (54)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 55: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (55)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 56: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (56)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 57: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (57)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 58: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (58)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 59: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (59)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 60: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (60)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 61: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (61)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 62: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (62)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 63: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (63)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 64: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (64)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 65: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (65)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 66: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (66)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 67: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (67)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 68: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (68)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 69: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (69)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 70: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (70)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 71: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (71)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 72: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (72)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 73: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (73)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 74: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (74)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 75: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (75)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 76: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (76)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 77: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (77)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 78: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (78)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 79: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (79)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 80: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (80)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 81: Quý Khách gái cũ của thiếu thốn gia mái ấm nhiều (kết)

  Mon, May 17, 2021

 • Chương 82: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (1)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 83: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (2)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 84: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (3)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 85: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (4)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 86: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (5)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 87: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (6)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 88: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (7)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 89: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (8)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 90: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (9)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 91: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (10)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 92: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (11)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 93: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (12)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 94: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (13)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 95: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (14)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 96: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (15)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 97: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (16)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 98: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (17)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 99: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (18)

  Wed, May 19, 2021

  Xem thêm: truyện đam mỹ sắc

 • Chương 100: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (19)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 101: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (20)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 102: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (21)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 103: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (22)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 104: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (23)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 105: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (24)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 106: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (25)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 107: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (26)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 108: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (27)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 109: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (28)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 110: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (29)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 111: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (30)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 112: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (31)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 113: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (32)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 114: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (33)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 115: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (34)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 116: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (35)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 117: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (36)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 118: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (37)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 119: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (38)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 120: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (39)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 121: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (40)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 122: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (41)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 123: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (42)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 124: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (43)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 125: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (44)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 126: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (45)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 127: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (46)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 128: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (47)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 129: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (48)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 130: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (49)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 131: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (50)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 132: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (51)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 133: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (52)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 134: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (53)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 135: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (54)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 136: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (55)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 137: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (56)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 138: Cục cưng của anh ý trai quỷ súc (kết)

  Wed, May 19, 2021

 • Chương 139: Thứ nữ giới trọng sinh (1)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 140: Thứ nữ giới trọng sinh (2)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 141: Thứ nữ giới trọng sinh (3)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 142: Thứ nữ giới trọng sinh (4)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 143: Thứ nữ giới trọng sinh (5)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 144: Thứ nữ giới trọng sinh (6)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 145: Thứ nữ giới trọng sinh (7)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 146: Thứ nữ giới trọng sinh (8)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 147: Thứ nữ giới trọng sinh (9)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 148: Thứ nữ giới trọng sinh (10)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 149: Thứ nữ giới trọng sinh (11)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 150: Thứ nữ giới trọng sinh (12)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 151: Thứ nữ giới trọng sinh (13)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 152: Thứ nữ giới trọng sinh (14)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 153: Thứ nữ giới trọng sinh (15)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 154: Thứ nữ giới trọng sinh (16)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 155: Thứ nữ giới trọng sinh (17)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 156: Thứ nữ giới trọng sinh (18)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 157: Thứ nữ giới trọng sinh (19)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 158: Thứ nữ giới trọng sinh (20)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 159: Thứ nữ giới trọng sinh (21)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 160: Thứ nữ giới trọng sinh (22)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 161: Thứ nữ giới trọng sinh (23)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 162: Thứ nữ giới trọng sinh (24)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 163: Thứ nữ giới trọng sinh (25)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 164: Thứ nữ giới trọng sinh (26)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 165: Thứ nữ giới trọng sinh (27)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 166: Thứ nữ giới trọng sinh (28)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 167: Thứ nữ giới trọng sinh (29)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 168: Thứ nữ giới trọng sinh (30)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 169: Thứ nữ giới trọng sinh (31)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 170: Thứ nữ giới trọng sinh (32)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 171: Thứ nữ giới trọng sinh (33)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 172: Thứ nữ giới trọng sinh (34)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 173: Thứ nữ giới trọng sinh (35)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 174: Thứ nữ giới trọng sinh (36)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 175: Thứ nữ giới trọng sinh (37)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 176: Thứ nữ giới trọng sinh (38)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 177: Thứ nữ giới trọng sinh (39)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 178: Thứ nữ giới trọng sinh (40)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 179: Thứ nữ giới trọng sinh (41)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 180: Thứ nữ giới trọng sinh (42)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 181: Thứ nữ giới trọng sinh (43)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 182: Thứ nữ giới trọng sinh (44)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 183: Thứ nữ giới trọng sinh (45)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 184: Thứ nữ giới trọng sinh (46)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 185: Thứ nữ giới trọng sinh (47)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 186: Thứ nữ giới trọng sinh (48)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 187: Thứ nữ giới trọng sinh (49)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 188: Thứ nữ giới trọng sinh (50)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 189: Thứ nữ giới trọng sinh (51)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 190: Thứ nữ giới trọng sinh (52)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 191: Thứ nữ giới trọng sinh (53)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 192: Thứ nữ giới trọng sinh (54)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 193: Thứ nữ giới trọng sinh (55)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 194: Thứ nữ giới trọng sinh (56)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 195: Thứ nữ giới trọng sinh (57)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 196: Thứ nữ giới trọng sinh (58)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 197: Thứ nữ giới trọng sinh (59)

  Fri, May 21, 2021

 • Chương 198: Thứ nữ giới trọng sinh (60)

  Fri, May 21, 2021

  Xem thêm: hồ ly và thợ săn

 • Chương 199: Thứ nữ giới trọng sinh (61)

  Fri, May 21, 2021

Tác giả: Đỗ Liễu Liễu
  Convertor: ‿✿քհù✿ժเêմ✿‿ (wikidich.com) 
  Editor: Phong Nguyệt
  Văn án: 
  Cô vốn liếng đơn giản nữ giới phụ, từng cái kết của cô ý đều thê thê thảm thảm. Sau này mới nhất tỉnh ngộ đã biết thành trói buộc với 1 khối hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã ko trừng trị vàng tân thủ thì thôi, vàng cho những người nghịch tặc nhiều năm cũng không tồn tại, biểu dương thưởng Lúc trọng trách hoàn thành xong lại càng không tồn tại. Cô ra quyết định bãi thực, ko thực hiện. 
  Hệ thống: Cảnh cáo! Xin cô thao tác trang nghiêm, ko thì có khả năng sẽ bị xóa khỏi.
  Đường Quả: Mơ chuồn.
  Hệ thống: Ký công ty, cầu xin xỏ cô, chớ bắt nạt phái mạnh nữ giới chủ yếu nữa.
  Đường Quả: Không với tài năng.
  Hệ thống: Ký công ty đo lường nghịch tặc hư đốn toàn cầu này thế này, cầu chiếu cố ạ.
  Đường Quả: cũng có thể chiếu cố. Nhưng mi nên thời gian nhanh thám thính vấn đề của hắn cho tới tao.
  Hệ thống: Được được được... Sẽ với nhanh! Ký công ty, đợi một tí nhé.
  [nữ cường, 1vs1]
  Tag: sủng, phúc hắc, khối hệ thống, nhiều ngày sinh tình

#331xuyên