ký sự sinh tồn chốn cung đình

 • Reads 600,371
 • Votes 62,243
 • Parts 78

Complete, First published Apr 23, 2021

Bạn đang xem: ký sự sinh tồn chốn cung đình

Table of contents

 • Fri, Aug 12, 2022

 • Chương 1*. Lâu Quan Tuyết

  Mon, Apr 11, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 6*. Lầu Trích Tinh

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 7*. Lăng Quang (1)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 8*. Lăng Quang (2)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 9*. Lăng Quang (3)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 10*. Lăng Quang (4)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 11*. Lăng Quang (5)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 12*. Lăng Quang (6)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 18*. Tuyền Già (1)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 19*. Tuyền Già (2)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 20*. Tuyền Già (3)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 21*. Tuyền Già (4)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 22*. Tuyền Già (5)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 23*. Tuyền Già (6)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 24*. Tuyền Già (7)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 25*. Tuyền Già (8)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 26*. Tháp Phù Đồ (1)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 27*. Tháp Phù Đồ (2)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 28*. Tháp Phù Đồ (3)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 29*. Tháp Phù Đồ (4)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 30*. Tháp Phù Đồ (5)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 31. Tháp Phù Đồ (6)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

  Xem thêm: hắc ám huyết thời đại

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 63. Kết đầu (thượng)

  Fri, Jun 10, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 65. Giao nhân hóa yêu thương

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 66. Cùng trời cuối đất

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 67. Đại yêu thương họa thế

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 68. Thành Xuyên Khê

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 69. Chuyện cũ ở Châu Đông

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 70. Lấy thân thiết nuôi ma

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 71. Báo ứng quí hợp

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 72. Họa ngươi đậm nhạt

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 73. Hòa quang quẻ đồng trần

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 74*. Bức tường xương trắng

  Fri, Jun 10, 2022

 • Chương 75. Kết giục chủ yếu văn

  Fri, Jun 10, 2022

  Xem thêm: làm nam phụ si tình cho ba vị nam chính

 • Fri, Jun 10, 2022

 • Thu, Jul 14, 2022

[Ký sự tồn tại vùng cung đình- Thiếp Tại Sơn Dương]
  
  Tags: đam mỹ, 1x1, HE, cung đình, xuyên ko, xuyên thư, tuy nhiên khiết, huyền huyễn
  
  Người kể chuyện: An
  Bản ĐANG sửa đổi đợt 1
  Thang truyện mạng cá nhân: 7.5/10
  
  Số hiệu [.] bên trên title nhằm chỉ những thời kỳ tiến bộ cỗ của editor. Trong số đó [0] là còn nhiều lỗi, không được beta. Số càng tốt là càng tiến bộ cỗ.

#32danmei