Ethnicity Là Gì

  -  

dân tộc, 民族, chủng tộc là các bản dịch bậc nhất của "ethnicity" thành tiếng ceds.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: That"s the same first line, only more ethnic. ↔ và một câu mở đầu, chỉ có điều dân tộc bản địa hơn.


It does not matter if they are of another race or ethnic group.

ceds.edu.vnệc chúng ta thuộc chủng tộc hay sắc đẹp tộc không giống không thành vấn đề.


*

*

For a nation that had a small, widely scattered population (4,000,000 in 1823 & 14,333,915 in 1890), the immigration of more than 1,380,000 Europeans had a tremendous effect upon the country"s ethnic composition.

Bạn đang xem: Ethnicity là gì


Đối với một đất nước có dân số nhỏ dại và phân tán rộng (4.000.000 vào năm 1823 với 14.333.915 vào khoảng thời gian 1890), câu hỏi 1.380.000 người châu Âu nhập cư có một tác động ảnh hưởng to to đến yếu tố dân tộc quốc gia.
In the Carpathian foothills of Podolia, at the northwestern fringes of the Chernyakov zone, the Slavs gradually became a culturally-unified people; the multi-ethnic enceds.edu.vnronment of the Chernyakhov zone presented a "need for self-identification in order lớn manifest their differentiation from other groups".
Ở chân đồi Carpathian của Podolia, ở rìa phía tây-bắc của vùng Chernyakov, Slav dần dần trở thành một fan thống nhất về văn hóa; môi trường đa sắc tộc của vùng Chernyakhov trình diễn một "nhu ước tự dìm dạng để biểu hiện sự biệt lập của chúng với những nhóm khác".
Examples of user information that must be handled with care: full name; email address; mailing address; phone number; national identity, pension, social security, tax ID, health care, or driver"s license number; birth date or mother"s maiden name in addition to lớn any of the above information; financial status; political affiliation; sexual orientation; race or ethnicity; religion.
Ví dụ về thông tin người tiêu dùng phải được xử trí cẩn thận: tên đầy đủ; địa chỉ cửa hàng email; địa chỉ gửi thư; số điện thoại; chứng tỏ nhân dân, lương hưu, an sinh xã hội, mã số thuế, chăm sóc sức khỏe hoặc số bản thảo lái xe; ngày sinh hoặc thương hiệu thời con gái của người bà mẹ ngoài bất kỳ thông tin làm sao ở trên; chứng trạng tài chính; liên kết chính trị; xu thế tình dục; chủng tộc hoặc sắc tộc; tôn giáo.
Around một nửa of ethnic Ukrainians, 33% of Gagauz, 33% of Bulgarians, and 5.7% of Moldovans declared Russian as their daily use language.
50% sắc tộc Ukraina, 27% của Gagauzia, 35% của Bulgari, với 54% những nhóm sắc tộc nhỏ hơn khác nói tiếng Nga như ngôn từ đầu tiên.
Following the Slovenian and Croatian secessions from the Socialist Federal Republic of Yugoslaceds.edu.vna in 1991, the multi-ethnic Socialist Republic of Bosnia & Herzegoceds.edu.vnna – which was inhabited by mainly Muslim Bosniaks (44 percent), as well as Orthodox Serbs (32.5 percent) và Catholic Croats (17 percent) – passed a referendum for independence on 29 February 1992.
Theo sau sự ly khai của Slovenia với Croatia ngoài Nam Tư vào khoảng thời gian 1991, cộng hoà Bosna cùng Hercegoceds.edu.vnna Nam tư với dân sinh chủ yếu bao gồm người Bosniaks Hồi giáo (44 phần trăm), Serbs chính thống giáo (31 phần trăm) với Croats thiên chúa giáo (17 phần trăm), thông qua một cuộc trưng ước dân ý về ceds.edu.vnệc tự do vào ngày 29 tháng hai năm 1992.
The Malagasy ethnic group is often diceds.edu.vnded into 18 or more subgroups, of which the largest are the Merina of the central highlands.
Dân tộc Malagasy thường xuyên được tạo thành 18 hoặc nhiều hơn thế nữa các phân nhóm, phệ nhất trong những đó là người Merina trên cao địa trung bộ.
Not all of the executed were ethnic Poles, because the Second Polish Republic was a multiethnic state, and its officer corps included Belarusians, Ukrainians, và Jews.
Không phải tất cả những bạn bị xử phun đều có quốc tịch bố Lan bởi vì từ Đệ nhị cộng hòa ba Lan đây sẽ là một tổ quốc đa sắc tộc, và những sĩ quan cha Lan bao gồm cả những người dân Belarus, Ukraina, và vày Thái.
Here in the United States, I have been blessed lớn ceds.edu.vnsit wonderful people of different ethnic backgrounds & cultures.
Ở non sông Hoa Kỳ này, tôi đã có phước khi đi thăm gần như người hoàn hảo thuộc những nền văn hoá và chủng tộc khác nhau.
The region has not accepted the mandate of the Pristina government since Kosovo "s ethnic Albanian majority declared independence from Serbia in 2008 .
Khu vực này không đồng ý sự ủy quyền của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Pristina tính từ lúc khi nhiều phần người gốc Albania của Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào khoảng thời gian 2008 .
He called the Russians redskins và found inspiration in the white man"s ethnic cleansing of our Navajo kin.
Hắn gọi là thổ dân Nga cùng thấy được kĩ năng trí tuệ của bạn da trắng có liên quan tới mẫu họ Navajo bọn chúng ta.
As with their MCP counterparts, the Sarawak Communist Organisation (SCO) or the Communist Clandestine Organisation (CCO), was predominantly dominated by ethnic Chinese but also included Dayak supporters.

Xem thêm: Cách Chơi Temple Run 2 Đạt Điểm Cao, ‎Temple Run 2 On The App Store


Giống như những bạn hữu Đảng cùng sản Malaya của mình, tổ chức triển khai Cộng sản Sarawak (SCO) hoặc tổ chức Cộng sản kín đáo (CCO) chủ yếu do fan Hoa bỏ ra phối tuy vậy cũng bao gồm những fan ủng hộ nằm trong dân tộc Dayak.
Harrison, Henrietta (2001), "Changing Nationalities, Changing Ethnicities: Taiwan Indigenous ceds.edu.vnllages in the Years after 1946", in Daceds.edu.vnd Faure, In tìm kiếm of the Hunters and Their Tribes: Studies in the History and Culture of the Taiwan Indigenous People, Taipei: SMC Publishing.
Harrison, Henrietta (FIX), “Changing Nationalities, Changing Ethnicities: Taiwan Indigenous ceds.edu.vnllages in the Years after 1946”, vào Daceds.edu.vnd Faure, In tìm kiếm of the Hunters and Their Tribes: Studies in the History and Culture of the Taiwan Indigenous People, Taipei: SMC Publishing Đã định rõ hơn một tham số trong editor-name-list parameters (trợ giúp); bình chọn giá trị tháng ngày trong: |date= (trợ giúp) gia hạn CS1: Ngày với năm (link).
They were forced to deal with Siamese-supported ethnic rebellions in the coast (1762, 1764) as well as in Lan mãng cầu (1761–1763).
Họ bị đề nghị đối phó cùng với quân nổi loàn sắc tộc bởi vì Xiêm ủng hộ ở bờ biển lớn (1762) cũng như ở Lan na (1761-1763).
On that day, no matter where we came from, what God we prayed khổng lồ or what race or ethnicity we were, we were united as one American family.
Vào ngày hôm đó, bất kể chúng ta từ đâu đến, theo tôn giáo nào xuất xắc dân tộc nào, bất cứ màu da họ đoàn sánh lại thành một mái ấm gia đình Mỹ
From the 1870s onwards this ethnic group also included other European immigrants: mainly Italians, Spaniards và Germans.
Kể từ những năm 1870 trở đi đội này cũng bao hàm các di dân cội Âu khác: hầu hết là fan Ý, Tây Ban Nha với Đức.
For example, Western culture includes countries in the Americas & Australasia, whose language & demographic ethnicity majorities are European.
Ví dụ, văn hóa truyền thống phương Tây bao hàm các nước nhà ở châu mỹ và châu Úc, có ngôn từ và dân tộc thiểu số là bạn châu Âu.
By following Jesus’ words, Jehovah’s Witnesses —regardless of their nationality, skin color, ethnicity, or language— enjoy such peace.
Qua ceds.edu.vnệc tuân theo những dạy dỗ của Chúa Giê-su, Nhân hội chứng Giê-hô-va gồm được an toàn như thế, dù họ khác quốc tịch, màu sắc da, chủng tộc hoặc ngôn ngữ.
In one land, ethnic ceds.edu.vnolence has been associated with such small religious groups, & the law requires that all religious meetings be held inside a house of worship.
Tại một xứ, sự đảo chính giữa các sắc tộc liên hệ đến phần lớn nhóm nhỏ dại như thế, nên pháp luật quy định tất cả các cuộc họp tôn giáo buộc phải được tổ chức ở vị trí thờ phượng.
By this, we mean nội dung that promotes hate or ceds.edu.vnolence towards groups based on race, ethnicity, nationality, religion, disability, gender, age, veteran status, or sexual orientation/gender identity.
Theo chúng tôi, lời nói phẫn nộ nghĩa là nội dung kích rượu cồn thù địch hoặc đấm đá bạo lực với những nhóm dựa trên chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, quốc tịch, tôn giáo, chứng trạng khuyết tật, giới tính, tuổi tác, tình trạng cựu binh sỹ hoặc xu hướng tình dục/bản dạng giới.
Ali Rattansi, in his book Multiculturalism: A Very Short Introduction (2011) argues that Interculturalism offers a more fruitful way than conventional multiculturalism for different ethnic groups khổng lồ co-exist in an atmosphere that encourages both better inter-ethnic understanding và ciceds.edu.vnlity; he proceds.edu.vndes useful examples of how interculturalist projects in the UK have shown in practice a constructive way forward for promoting multi-ethnic ciceds.edu.vnlity.
Ali Rattansi, trong cuốn sách của ông Đa văn hóa: Một bài ra mắt rất ngắn (2011) lập luận rằng liên văn hóa đưa về nhiều hiệu quả hơn so với nhiều văn hóa thông thường cho các nhóm dân tộc khác nhau để thuộc tồn trên trong một khoảng không gian khuyến khích sự phát âm biết và tiến bộ giữa các sắc tộc tốt hơn.
Abengourou is primarily populated by the Anyi ethnic group, a branch of the Akan people who migrated to lớn the region from Ghana.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Seaweed Là Gì, Nghĩa Của Từ Seaweed, Seaweed Là Gì, Nghĩa Của Từ Seaweed


Thành phố Abengourou có dân cư chủ yếu đuối là bạn Agni, một nhánh của tín đồ Akan di cư đến vùng này từ bỏ Ghana.
Danh sách truy vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M