Discrepancy là gì

  -  

sự không giống nhau, sự khác biệt, sự không duy nhất quán là các bạn dạng dịch bậc nhất của "discrepancy" thành tiếng ceds.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: và I allowed discrepancies between men and women in operating budgets, ↔ với tôi chất nhận được sự khác biệt giữa phái nam và nữ giới trong ceds.edu.vnệc phân bổ ngân sách,


And I allowed discrepancies between men và women in operating budgets,

Và tôi có thể chấp nhận được sự không giống nhau giữa nam và người vợ trong ceds.edu.vnệc phân bố ngân sách,


I felt the discrepancy of my actions, and a huge feeling of remorse came over me.

Tôi cảm giác sự không giống biệt trong các hành động của bản thân và một cảm nghĩ ăn năn hận chan hòa lòng tôi.


*

*

This discrepancy was resolved in 2001 through the discovery of the effects of neutrino oscillation: the Sun emits the number of neutrinos predicted by the theory, but neutrino detectors were missing 2⁄3 of them because the neutrinos had changed flavor by the time they were detected.

Bạn đang xem: Discrepancy là gì


Vì trên thực tế Mặt Trời toả ra số lượng neutrino như các kim chỉ nan dự đoán, nhưng những máy dò tìm kiếm neutrino nhằm lọt mất 2/3 trong những chúng cũng chính vì các neutrino đã chuyển đổi hương.
The decoupling point always is an inventory buffer that is needed to lớn cater for the discrepancy between the sales forecast and the actual demand (i.e. The forecast error).
Điểm tách rời luôn là một bộ đệm tồn kho quan trọng để ship hàng cho sự không giống biệt giữa dự báo bán hàng và nhu cầu thực tế (tức là lỗi dự báo).
This discrepancy required explanation, as all ciceds.edu.vnlian uranium handling facilities must meticulously trương mục for all fissionable isotopes lớn ensure that none are diverted for weapons purposes.
Sự không giống biệt này dẫn mang đến yêu mong giải trình, như toàn bộ các các đại lý xử lý urani dân sự phải thực hiện tỉ mỉ cho tất cả các đồng vị phân hạch, để bảo đảm rằng ko một đồng vị như thế nào được chuyển lậu cho những mục đích sản xuất vũ khí.
If you notice a price discrepancy after you select your flight, use the feedback button in the lower left corner of the screen when searching on Google Flights.
Nếu bạn nhận thấy có chênh lệch về giá sau thời điểm chọn chuyến bay, hãy sử dụng nút phản nghịch hồi ở góc dưới phía bên trái của màn hình khi tìm kiếm kiếm trên top mạng tìm kiếm google Chuyến bay.
This discrepancy , in fact , was part of the rise of high fructose corn syrup as companies lượt thích Coca-Cola , PepsiCo & Kraft found it far cheaper lớn substitute corn syrup for sugar .
Sự chênh lệch này , thực chất , là 1 phần của sự tăng lên si-rô bắp hàm lượng fructose cao khi những công ty như Coca-Cola , PepsiCo cùng Kraft nhận ra rằng sử dụng si-rô bắp sửa chữa thay thế đường đang rẻ hơn không hề ít .
Due to lớn reasons such as the aggregation of earnings/deduction values (which are rounded at the child quảng cáo trên internet level in the SPM "Earnings data" tab), there may be minor discrepancies when comparing aggregated SPM earnings data with the Payments widget.
Do các lý do như tổng hợp các giá trị thu nhập/khấu trừ (làm tròn ở cấp độ nhà xuất bản con trong tab "Dữ liệu thu nhập" SPM), rất có thể có chênh lệch nhỏ khi đối chiếu dữ liệu các khoản thu nhập SPM tổng phù hợp với tiện ích con Thanh toán.
While the click counts và estimated revenue will be stable after those initial fluctuations, you might see further deductions to your finalised earnings at the kết thúc of the month due to lớn any other invalid acticeds.edu.vnty that was later detected, or other debits such as rounding discrepancies.

Xem thêm: Cấu Trúc Would Rather Nghĩa Là Gì Chi Tiết Và Đơn Giản Nhất, Would Rather


Mặc dù mốc giới hạn nhấp và lệch giá ước tính sẽ bất biến sau những biến động ban đầu, chúng ta cũng có thể thấy các khoản khấu trừ thêm đối với thu nhập cuối cùng vào vào cuối tháng do ngẫu nhiên hoạt động chưa phù hợp lệ nào khác được phạt hiện tiếp nối hoặc do các khoản bớt trừ khác, chẳng hạn như biệt lập xảy ra khi làm tròn số.
Males outnumber females (53 khổng lồ 47 percent), and this discrepancy is most prominent in the 20–60 age group.
Nam giới đông hơn phái đẹp (53 so với 47 phần trăm), cùng sự khác biệt này trông rất nổi bật nhất trong đội tuổi 20–60.
And under my AmWorks program, there will be a proceds.edu.vnsion that all AmWorks jobs, there can be no discrepancy in pay between men and women.
Và trong công tác AmWorks của tôi, sẽ sở hữu một quy định là với toàn bộ những câu hỏi làm trường đoản cú Amworks, sẽ không tồn tại sự không giống biệt về chi phí lương giữa phái nam và chị em giới.
If you see significant data discrepancies between the reports in your Ad Exchange account và those in the Ad Exchange section of Analytics, keep in mind these points:
Nếu chúng ta thấy rơi lệch dữ liệu đáng chú ý giữa các báo cáo trong thông tin tài khoản Ad Exchange và report trong mục Ad Exchange của Analytics, hãy ghi nhớ đông đảo điểm sau:
Large data discrepancies can sometimes arise between adwords reporting, other platforms or your internal reporting.
Sai lệch dữ liệu lớn đôi khi có thể xuất hiện nay giữa report Google Ads và những nền tảng không giống hoặc report nội cỗ của bạn.
Based on the discrepancy between the wages of labor và the value of the product, the "Ricardian socialists"—Charles Hall, Thomas Hodgskin, John Gray, và John Francis Bray, and Percy Ravenstone—applied Ricardo"s theory to lớn develop theories of exploitation.
Căn cứ vào sự không giống nhau thân tiền công phu động và giá trị của sản phẩm, các "nhà chủ nghĩa xã hội Ricardo" - Charles Hall, Thomas Hodgskin, John Gray, cùng John Francis Bray - đã áp dụng định hướng của Ricardo để phát triển định hướng về bóc tách lột.
You may see discrepancies between the revenue data reported on AdMob’s reports và the revenue data reported on your third-party ad networks.
Bạn có thể thấy chênh lệch thân dữ liệu doanh thu được report trên báo cáo của AdMob cùng dữ liệu lợi nhuận được báo cáo trên mạng pr của mặt thứ ba.
This article describes how conversions are incremented in each of these reports lớn help you understand any discrepancies you might find.

Xem thêm: File Esd Là Gì - Hướng Dẫn Cách Chuyển


Bài ceds.edu.vnết này biểu lộ cách biến đổi được tạo thêm trong mỗi report trong các báo cáo này sẽ giúp bạn hiểu rất nhiều sự không giống biệt chúng ta có thể nhận thấy.
Danh sách truy nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M