ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

natural science, science, natural sciences are the top translations of "khoa học tự nhiên" into English. Sample translated sentence: Khoa học..., khoa học tự nhiên có cái hay ở chỗ ↔ The thing about science — natural science —


*

*

Sau này ông theo học Sidney Sussex College, Cambridge, tốt nghiệp vào năm 1925 ngành khoa học tự nhiên.

Bạn đang xem: đại học khoa học tự nhiên tiếng anh là gì


Following this he attended Sidney Sussex College, Cambridge, graduating in 1925 in Natural Sciences.
The rest of the furnishings indicated that the occupant of the house was interested in the natural sciences.
In 1936 she continued her studies at the University of Buenos Aires and obtained a degree in Natural Sciences.
Ngày nay, thống kê được sử dụng rộng rãi hơn trong chính phủ, kinh doanh, khoa học tự nhiên và xã hội.
Ông theo học ngành khoa học tự nhiên ở Đại học Quốc gia Kharkiv, hoàn tất học trình 4 năm trong vòng 2 năm.
So he enrolled at Kharkiv University for natural sciences, completing his four-year degree in two years.
Một chuyển động đang chậm đột ngột tăng gia tốc như chúng tôi được học trong giờ khoa học tự nhiên năm nào.
Tháng 7 năm 1957, ông đậu bằng tú tài triết học, và tới tháng 9 cùng năm đậu thêm bằng tú tài khoa học tự nhiên.
In July 1957, he obtained the baccalauréat in philosophy, and in September of the same year, the baccalauréat in Natural Sciences.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Và Chơi Avatar Musik Trên Điện Thoại, Cách Nhảy Avatar Musik


Năm 1964, ông được bầu làm thành viên của Phân ban Toán học/Khoa học tự nhiên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Bayern.
In 1964, he was elected a member of the Mathematics/Natural Science section of the Bavarian Academy of Sciences.
Sinh ra tại Barcelona, ông đã bước đầu nghiên cứu vật lý và khoa học tự nhiên, nhưng nhanh chóng chuyển sang kiến trúc.
Born in Barcelona, he initially studied physics and natural sciences, but soon switched to architecture.
Lúc còn là một đứa trẻ, anh đã đam mê khoa học tự nhiên, nhiếp ảnh, và tôn giáo (theo Pietism của mẹ mình.
As a child he had a keen interest in natural science, photography, and religion (following his mother"s Pietism).
Lúc Lister còn tuổi thiếu niên, cậu theo học Grove House School Tottenham, nghiên cứu toán học, khoa học tự nhiên, và ngôn ngữ.
As a teenager, Lister attended Grove House School in Tottenham, studying mathematics, natural science, and languages.
Năm 1930, Hoxha đến học tại Đại học Montpellier ở Pháp theo một học bổng cấp nhà nước về các ngành khoa học tự nhiên.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Yoyo Cơ Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu, Hướng Dẫn 12 Chiêu Chơi Yoyo Cơ Bản


In 1930, Hoxha went to study at the University of Montpellier in France on a state scholarship for the faculty of natural science.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M