cùng boss mạnh nhất yêu đương

 • Reads 489,541
 • Votes 48,816
 • Parts 111

Complete, First published Jul 10, 2021

Bạn đang xem: cùng boss mạnh nhất yêu đương

Table of contents

 • Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 01 - Trường cao trung kinh dị (1)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 02 - Trường cao trung kinh dị (2)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 03 - Trường cao trung kinh dị (3)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 04 - Trường cao trung kinh dị (4)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 05 - Trường cao trung kinh dị (5)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 06 - Trường cao trung kinh dị (6)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 07 - Trường cao trung kinh dị (7)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 08 - Trường cao trung kinh dị (8)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 09 - Trường cao trung kinh dị (9)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 10 - Trường cao trung kinh dị (10)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 11 - Trường cao trung kinh dị (11)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 12 - Trường cao trung kinh dị (12)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 13 - Trường cao trung kinh dị (13)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 14 - Trường cao trung kinh dị (14)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 15 - Trường cao trung kinh dị (15)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 16 - Trường cao trung kinh dị (16)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 17 - Tử Thần chuẩn bị cho tới (1)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 18 - Tử Thần chuẩn bị cho tới (2)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 19 - Tử Thần chuẩn bị cho tới (3)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương trăng tròn - Tử Thần chuẩn bị cho tới (4)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 21 - Tử Thần chuẩn bị cho tới (5)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 22 - Tử Thần chuẩn bị cho tới (6)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 23 - Tử Thần chuẩn bị cho tới (7)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 24 - Tử Thần chuẩn bị cho tới (8)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 25 - Tử Thần chuẩn bị cho tới (9)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 26 - Tử Thần chuẩn bị cho tới (10)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 27 - Tử Thần chuẩn bị cho tới (11)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 28 - Tử Thần chuẩn bị cho tới (12)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 29 - Tử Thần chuẩn bị cho tới (13)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 30 - Tử Thần chuẩn bị cho tới (14)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 31 - Tử Thần chuẩn bị cho tới (15)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 32 - Trấn nhỏ ăn thịt người (1)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 33 - Trấn nhỏ ăn thịt người (2)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 34 - Trấn nhỏ ăn thịt người (3)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 35 - Trấn nhỏ ăn thịt người (4)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 36 - Trấn nhỏ ăn thịt người (5)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 37 - Trấn nhỏ ăn thịt người (6)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 38 - Trấn nhỏ ăn thịt người (7)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 39 - Trấn nhỏ ăn thịt người (8)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 40 - Trấn nhỏ ăn thịt người (9)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 41 - Trấn nhỏ ăn thịt người (10)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 42 - Trấn nhỏ ăn thịt người (11)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 43 - Trấn nhỏ ăn thịt người (12)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 44 - Trấn nhỏ ăn thịt người (13)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 46 - Trấn nhỏ ăn thịt người (15)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 45 - Trấn nhỏ ăn thịt người (14)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 47 - Trao thay đổi yêu tinh quỷ (1)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 48 - Trao thay đổi yêu tinh quỷ (2)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 49 - Trao thay đổi yêu tinh quỷ (3)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 50 - Trao thay đổi yêu tinh quỷ (4)

  Xem thêm: Cà Khịa Live Khám Phá Thế Giới Giải Trí Độc Đáo và Đầy Tiềm Năng

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 51 - Trao thay đổi yêu tinh quỷ (5)

  Tue, Aug 2, 2022

 • Chương 52 - Trao thay đổi yêu tinh quỷ (6)

  Tue, Aug 2, 2022

 • Chương 53 - Trao thay đổi yêu tinh quỷ (7)

  Tue, Aug 2, 2022

 • Chương 54 - Trao thay đổi yêu tinh quỷ (8)

  Tue, Aug 2, 2022

 • Chương 55 - Trao thay đổi yêu tinh quỷ (9)

  Tue, Aug 2, 2022

 • Chương 56 - Trao thay đổi yêu tinh quỷ (10)

  Tue, Aug 2, 2022

 • Chương 57 - Trao thay đổi yêu tinh quỷ (11)

  Tue, Aug 2, 2022

 • Chương 58 - Trao thay đổi yêu tinh quỷ (12)

  Tue, Aug 2, 2022

 • Chương 59 - Trao thay đổi yêu tinh quỷ (13)

  Tue, Aug 2, 2022

 • Chương 60 - Trao thay đổi yêu tinh quỷ (14)

  Tue, Aug 2, 2022

 • Chương 61 - Trao thay đổi yêu tinh quỷ (15)

  Fri, Aug 5, 2022

 • Chương 62 - Trao thay đổi yêu tinh quỷ (16)

  Fri, Aug 5, 2022

 • Chương 63 - Trò nghịch tặc giết mổ người (1)

  Fri, Aug 5, 2022

 • Chương 64 - Trò nghịch tặc giết mổ người (2)

  Fri, Aug 5, 2022

 • Chương 65 - Trò nghịch tặc giết mổ người (3)

  Fri, Aug 5, 2022

 • Chương 66 - Trò nghịch tặc giết mổ người (4)

  Sat, Aug 6, 2022

 • Chương 67 - Trò nghịch tặc giết mổ người (5)

  Sat, Aug 6, 2022

 • Chương 68 - Trò nghịch tặc giết mổ người (6)

  Sat, Aug 6, 2022

 • Chương 69 - Trò nghịch tặc giết mổ người (7)

  Sat, Aug 6, 2022

 • Chương 70 - Trò nghịch tặc giết mổ người (8)

  Sat, Aug 6, 2022

 • Chương 71 - Trò nghịch tặc giết mổ người (9)

  Fri, Aug 12, 2022

 • Chương 72 - Trò nghịch tặc giết mổ người (10)

  Fri, Aug 12, 2022

 • Chương 73 - Trò nghịch tặc giết mổ người (11)

  Fri, Aug 12, 2022

 • Chương 74 - Trò nghịch tặc giết mổ người (12)

  Fri, Aug 12, 2022

 • Fri, Aug 12, 2022

 • Fri, Aug 12, 2022

 • Sat, Aug trăng tròn, 2022

 • Sat, Aug trăng tròn, 2022

 • Sat, Aug trăng tròn, 2022

 • Sat, Aug trăng tròn, 2022

 • Sat, Aug trăng tròn, 2022

 • Sat, Aug trăng tròn, 2022

 • Sat, Aug trăng tròn, 2022

 • Sat, Aug trăng tròn, 2022

 • Sat, Aug trăng tròn, 2022

 • Sat, Aug trăng tròn, 2022

 • Tue, Aug 23, 2022

 • Tue, Aug 23, 2022

 • Tue, Aug 23, 2022

 • Tue, Aug 23, 2022

 • Tue, Aug 23, 2022

 • Tue, Aug 23, 2022

 • Tue, Aug 23, 2022

 • Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 95 - Bút tiên (10)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 96 - Bút tiên (11)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 97 - Bút tiên (12)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 98 - Bút tiên (13)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 99 - Nhà cổ kinh hồn (1)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 100 - Nhà cổ kinh hồn (2)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 101 - Nhà cổ kinh hồn (3)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 102 - Nhà cổ kinh hồn (4)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 103 - Nhà cổ kinh hồn (5)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 104 - Nhà cổ kinh hồn (6)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 105 - Nhà cổ kinh hồn (7)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 106 - Nhà cổ kinh hồn (8)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 107 - Nhà cổ kinh hồn (9)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 108 - Nhà cổ kinh hồn (10)

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 109 - Nhà cổ kinh hồn (11)

  Tue, Aug 23, 2022

  Xem thêm: truyện hàn tổng anh là đồ khốn

 • Chương 110 - Nhà cổ kinh hồn (12)

  Tue, Aug 23, 2022

Tác giả: Tiểu Bạch Liên Nhất Bách Quân
  
  Editor: BtNguytThng (Trăng)
  
  Beta: firstloveyh
  
  Nguồn: Wikidich
  
  Tình trạng gốc: 110c (đã hoàn)
  
  Tình trạng editor: tiếp tục hoàn
  
  Bản edit phi thương nghiệp hí hửng lòng ko reup, ko gửi ver.
  
  Tag: 1v1, HE, linh dị, vô hạn lưu, đam mỹ, tiến bộ, ngọt sủng, công ty thụ, xuyên thời gian nhanh.
  
  Văn án:
  
  Tiếu Trần là kẻ thông thường, tuy nhiên toàn cầu cậu sinh sinh sống vĩnh viễn ko thông thường, đầy đủ những loại sự khiếu nại án mạng kỳ kỳ lạ, sự khiếu nại linh tính luôn luôn xẩy ra cạnh bên cậu! Vô số người xuyên việt sụp đổ xô cho tới, ánh nhìn chúng ta nom cậu vĩnh viễn như đang được nom một người bị tiêu diệt và luôn luôn đem theo đòi sự thương sợ hãi. 
  
  Người xuyên việt tiến trình đầu: Tôi ghi nhớ cậu Tiếu Trần này bị tiêu diệt cực kỳ thảm, Khi bị tiêu diệt balabalabalabala, và balabalabala...
  
   Người xuyên việt tiến trình giữa:? Tại sao Tiếu Trần còn ko chết???
   
  Người xuyên việt tiến trình cuối: What?? quái vật sao lại sở hữu một chân với Tiếu Trần???
  
  Tiếu Trần: ????? 
  
  #Tại sao ánh nhìn những người dân xung xung quanh cậu nom cậu như nom một người tiếp tục chết? 
  
  # #Tại sao từng buổi sớm thức dậy lại nhức sống lưng, nhức eo? điều đặc biệt là bên trên cổ với những loại dấu tích hồng hồng đo đỏ?
  
  # # Cậu nên làm cái gi nếu như bị quỷ ám? Tìm lần trực tuyến, khẩn cấp cho # 
  
  Một câu ngắn ngủn gọn: Anh ghét bỏ toàn cầu này, tuy nhiên anh yêu thương em.
  
  Từ khóa lần kiếm: anh hùng chính: Tiếu Trần Trần ✏ Nhân vật phụ: Tiếp theo đòi cần há tweet: toàn bộ quấn lãng phí tưởng đều là các bạn trai của tôi┃ khác: bệnh dịch hoán vị, xịn tía, thương yêu khác biệt.

#7boss