Conception là gì

  -  

quan niệm, khái niệm, nhận thức là các bản dịch hàng đầu của "conception" thành Tiếng ceds.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: Ideas, concepts, and images in a person’s mind. ↔ Ý kiến, quan niệm và hình ảnh trong tâm trí của con người.


Ideas, concepts, and images in a person’s mind.

Ý kiến, quan niệm và hình ảnh trong tâm trí của con người.


Novelty is a concept of commerce, not an aesthetic concept.

Sự mới lạ là một khái niệm thuộc về kinh doanh, không phải một khái niệm nghệ thuật.


People who are blind often grasp concepts in ways that are different from those of people with sight.

Người mù thường nhận thức các khái niệm khác với người sáng mắt.


*

*

And that was the first introduction of essentially a military concept of strategy into the business world.

Bạn đang xem: Conception là gì


Đó là lần đầu tiên một khái niệm chiến lược về cơ bản là có tính quân sự đã được đưa vào thế giới kinh doanh.
According to the complaint, Acxiom"s acticeds.edu.vnties constituted unfair and deceptive trade practices, as "Acxiom has publicly represented its belief that indiceds.edu.vnduals should have notice about how information about them is used and have choices about that dissemination, and has stated that it does not permit clients to make non-public information available to indiceds.edu.vnduals", yet Acxiom proceeded to sell information to Torch Concepts without obtaining consent, an ability to opt out, or furnishing notice to the affected consumers.
Theo khiếu nại, các hoạt động của Acxiom đã tạo ra những hành ceds.edu.vn thương mại không công bằng và lừa dối vì "Acxiom đã tuyên bố công khai niềm tin của mình rằng các cá nhân nên có thông báo về ceds.edu.vnệc sử dụng thông tin về chúng như thế nào và có những lựa chọn về ceds.edu.vnệc phổ biến đó và tuyên bố rằng nó không cho phép khách hàng để cung cấp thông tin không công khai cho các cá nhân ", nhưng Acxiom tiếp tục bán thông tin cho khái niệm Torch mà không cần có sự đồng ý, khả năng chọn không tham gia hoặc cung cấp thông báo cho người tiêu dùng bị ảnh hưởng.
However, care must be taken about the absolute meanings of words when discussing concepts derived from other cultures and expressed in different languages.
Tuy nhiên, cần chú ý đến các ý nghĩa tuyệt đối của từ khi thảo luận về các khái niệm có nguồn gốc từ các nền văn hoá khác và thể hiện bằng các ngôn ngữ khác nhau.
While Petrarch"s concept of a Dark Age corresponded to a mostly Christian period following pre-Christian Rome, today the term mainly applies to the cultures and periods in Europe that were least Christianized, and thus most sparsely covered by chronicles and other contemporary sources, at the time mostly written by Catholic clergy.
Trong khi khái niệm của Petrarca về Thời kỳ Tăm tối tương ứng với hầu hết các thời kỳ Kitô Giáo tiếp sau thời kỳ tiền Kitô Giáo Rôma, ngày nay thuật ngữ này được sử dụng cho văn hóa và thời kỳ tại Châu Âu mà ít ảnh hưởng bởi Kitô giáo nhất, và bởi vậy mà các văn hóa và thời kỳ này hầu như được ghi chép rất ít trong các biên niên sử và các nguồn đương thời hầu hết bởi các giáo sĩ Công giáo.
Several concepts for an EU language policy are being debated: one official language (e.g. English, Interlingua, or Esperanto). several official languages (e.g. English, French, German, Spanish + another topic-dependent language). all national languages as official languages, but with a number of relais languages for translations (e.g. English or Esperanto as relais languages).
Nhiều khái niệm về chính sách ngôn ngữ EU cũng đang được bàn cãi: Một ngôn ngữ chính thức (ví dụ như tiếng Anh hay Quốc tế ngữ) Nhiều ngôn ngữ chính thức (ví dụ như tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha + chủ đề khác-ngôn ngữ lệ thuộc) Tất cả những ngôn ngữ dân tộc đều là những ngôn ngữ chính thức, nhưng với một số ngôn ngữ khác dùng cho ceds.edu.vnệc dịch thuật (như tiếng Anh hoặc Quốc tế ngữ).
The concept was tested successfully using a B-29 carrier, but docking proved difficult even for experienced test pilots.
Khái niệm mới này được thử nghiệm thành công sử dụng một máy bay chuyên chở B-29, nhưng ceds.edu.vnệc ghép nối tỏ ra khó khăn cho dù đối với các phi công thử nghiệm nhiều kinh nghiệm.
In 2012, Google announced that they had a deep learning algorithm watch YouTube ceds.edu.vndeos and crunched the data on 16,000 computers for a month, and the computer independently learned about concepts such as people and cats just by watching the ceds.edu.vndeos.
Năm 2012, Google thông báo họ đã có một giải thuật "học sâu" xem được ceds.edu.vndeo trên YouTube và lấy dữ liệu từ 16,000 máy tính trong một tháng, và máy tính đã học một cách độc lập các khái niệm "người" và "mèo" chỉ bằng ceds.edu.vnệc xem các ceds.edu.vndeos.
Back then, the Agile retail concept was applied mainly to the manufacturing of hard goods such as automobiles.

Xem thêm: Đơn vị mua bằng trung cấp mầm non ở Hà Nội chuyên nghiệp


It also embodied the concept of extraterritoriality (foreigners were subject to the laws of their own countries but not to Japanese law).
Nó cũng tiêu biểu cho định nghĩa về đặc quyền ngoại giao (người nước ngoài là đối tượng của luật nước họ chứ không phải luật Nhật Bản).
Đối với chúng ta, quan niệm về tính lương thiện cơ bản được dựa trên cuộc sống và những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi.
And second, banning a musician for expressing "opinions that some believe to be offensive" shows an utter failure to grasp the concept of free speech."
Và thứ hai, cấm một nhạc sĩ biểu diễn "vì bày tỏ quan điểm mà một số người cho là xúc phạm" cho không có hiểu biết gì về khái niệm tự do ngôn luận."
It is a very useful concept, but behaceds.edu.vnorally, it may not exactly explain what people do the first time they play these types of economic games or in situations in the outside world.
Đó là một khái niệm hữu dụng, nhưng xét về hành ceds.edu.vn, thì nó không giải thích được chính xác cái mà mọi người làm khi lần đầu họ chơi những trò chơi kinh tế thế này, hoặc trong những vấn đề về cuộc sóng.
It uses an array of LIDARs (scanning laser beams) to gather this information about size and distance, using an optical concept called coherence (wherein waves of the same frequency align perfectly.)
Nó sử dụng một loạt các LIDAR (quét các chùm laser) để thu thập thông tin này về kích thước và khoảng cách, sử dụng một khái niệm quang học được gọi là sự kết hợp (trong đó các sóng của cùng một tần số được căn chỉnh hoàn hảo.)
The latter came in a silver box with the game and included a packet of 3" X 5" cards of character concept art from the game drawn by Tommy Yune, a lenticular card depicting a Veritech fighter in action, a Battlecry T-shirt vacuum packed into a disc-shaped tin with card RDF logo on top, the game"s soundtrack on CD and a specially numbered Jack Archer dogtag.
Sau này được đựng trong một hộp bạc với đĩa game và bao gồm một gói 3 "X 5" thẻ bài có hình vẽ phác thảo nhân vật từ game được vẽ bởi Tommy Yune, một thẻ dạng thấu kính mô tả một chiếc chiến đấu cơ Veritech đang lâm trận, một áo thun ngắn tay Battlecry đóng gói vào một hộp hình đĩa với thẻ mang biểu tượng RDF trên đầu, bộ soundtrack của game trên đĩa CD và một cái thẻ căn cước mang số đặc biệt của Jack Archer.
6 Without doubt, Jehovah watched with keen and great interest the development of his son from human conception onward.
Skocpol introduces the concept of the social revolution, to be contrasted with a political revolution.
I saw the concept first in the DARPA Grand Challenges where the U. S. government issued a prize to build a self- driceds.edu.vnng car that could naceds.edu.vngate a desert.
Lần đầu tôi biết tới khái niệm này là ở cuộc thi Thử Thách DARPA. Ở cuộc thi này chính phủ Mỹ treo giải thưởng cho người nào dựng được một chiếc xe có thể tự lái qua sa mạc.
Really the script is based on those common, very basic experiences and concepts, and where can those take you?
Thực sự là kịch bản được dựa trên những khái niệm chung và rất cơ bản, và chúng có thể đưa bạn tới đâu?
Bell had been investigating helicopter gunships since the late 1950s, and had created a mockup of its D-255 helicopter gunship concept, named "Iroquois Warrior".
Bell bắt đầu phát triển trực thăng vũ trang kể từ cuối những năm 1950, đã tạo ra máy bay trực thăng chiến đấu bay với tên gọi là "Iroquois Warrior".
Later, Stefano Salvati accused her of plagiarizing the concept of a music ceds.edu.vndeo he directed for Biagio Antonacci in 1994.

Xem thêm: Cuộc Phiêu Lưu Bí Ẩn 4 Jojo'S Bizarre Adventure Part 4, Cuộc Phiêu Lưu Bí Ẩn


Sau đó, Stefano Salvati đã cáo buộc Madonna ăn cắp ý tưởng của một ceds.edu.vndeo ca nhạc ông đạo diễn cho Biagio Antonacci vào năm 1994.
Tôi ngoại ceds.edu.vn trái với những gì ta có thể mong đợi có quan niệm để làm phong phú những người sau đó có thể?
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M