Attitude Là Gì

  -  

thái độ, bốn thế, quan tiền điểm là các bản dịch bậc nhất của "attitude" thành tiếng ceds.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: She has a negative attitude toward life. ↔ Cô ấy gồm thái độ tiêu cực với cuộc sống.


Maybe it's just her all-over coppery tan, or maybe just her attitude.

Có lẽ chỉ vì body cổ rám nắng màu đồng, hay chắc rằng chỉ vì chưng tư thế của cổ.


With these stupid attitudes, Maria only proves her own arrogance.

Với đa số quan điểm dại ngốc này, Maria chỉ chứng minh được sự tự phụ của bao gồm mình.


*

*

Today, my aunt, she"s fighting bravely & going through this process with a very positive attitude.

Bạn đang xem: Attitude là gì


In such a situation, would you not appreciate it if others displayed an empathetic attitude toward you?
That"s why we chose the particular shade called Radiant Orchid. — Leatrice Eiseman Pantone has said that màu sắc "has always been an integral part of how a culture expresses the attitudes and emotions of the times."
Đó là lý do vì sao bọn chúng tôi lựa chọn 1 sắc thái duy nhất định mang tên là Radiant Orchid. — Leatrice Eiseman Pantone đã có lần nói rằng màu sắc "đã luôn là một trong những phần quan trọng trong vấn đề văn hoá miêu tả thái độ và cảm hứng như chũm nào."
(2Ti 3 Verses 2, 3) Such a greedy và self-centered attitude infects the hearts và minds of many people, making it difficult for all, even true Christians, lớn exercise patience.
Một thái độ tham lam và kỷ như thế tiêm lan truyền lòng với trí của tương đối nhiều người, làm cho cho tất cả mọi người, ngay cả tín đồ vật thật của đấng Christ, thấy khó mà tập kiên nhẫn.
*+ 7 Slave with a good attitude, as khổng lồ Jehovah*+ and not to lớn men, 8 for you know that whatever good each one does, he will receive this back from Jehovah,*+ whether he is a slave or a freeman.
+ 7 Hãy sẵn lòng phục dịch chủ, như phục dịch Đức Giê-hô-va*+ chứ không hẳn con người, 8 vì bạn bè biết rằng ai làm bất kể điều lành làm sao thì sẽ tiến hành Đức Giê-hô-va* ban thưởng,+ dù là nô lệ hay bạn tự do.
I have found that two fundamental reasons largely account for a return khổng lồ acticeds.edu.vnty & for changes of attitudes, habits, & actions.
Tôi vẫn thấy rằng hai lý do cơ bản phần lớn lý giải cho ceds.edu.vnệc trở lại chuyển động và biến đổi thái độ, thói quen cùng hành động.
There is also an exploration of religious attitudes towards homosexuality, and the dilemma of religious homosexuals, torn between who they are & what they believe.
Ngoài ra cũng có thể có một sự dò hỏi về tôn giáo trước vấn đề đồng tính, sự tiến thoái lưỡng nan của các tín ngưỡng đồng tính, giằng xé giữa các ceds.edu.vnệc họ là ai với họ tin vào cái gì.

Xem thêm: Và Ngược Lại Tiếng Anh Là Gì, Và Ngược Lại Trong Tiếng Anh Là Gì


No one could rightfully accuse God of being unjust when he let the land be cleansed while sparing those who had shown a right attitude.
Không ai còn lý do quang minh chính đại nào nhằm chỉ trích Đức Chúa Trời là bất công khi Ngài tẩy sạch đất, và cứu những người dân đã tỏ thái độ đúng.
(Colossians 3:5-10) It also includes Jehovah’s purpose soon to remove the conditions and attitudes that rob man of his dignity, along with the instigator, Satan the Deceds.edu.vnl.
(Cô-lô-se 3:5-10) “Tin tốt” cũng bao hàm ý định của Đức Giê-hô-va là chẳng bao thọ nữa, Ngài sẽ xóa bỏ những tình trạng và thái độ tước đoạt mất phẩm giá bé người, và kẻ nhà mưu, Sa-tan Ma-quỉ, cũng trở nên bị diệt.
Rather than judging such ones as never likely khổng lồ become worshipers of Jehovah, we should have a positive attitude, “for even we were once senseless, disobedient, being misled.”
Thay bởi xét đoán những người như thế có lẽ không khi nào thờ phượng Đức Giê-hô-va, họ nên có thái độ tích cực, “vì chưng họ ngày trước cũng ngu-muội, bội-nghịch, bị lừa-dối”.
Would it not be better lớn imitate Mary’s attitude & draw closer lớn Jehovah God by learning from his Word, the Bible, and then meditating on what we have learned?
Chẳng đề xuất điều tốt hơn là làm theo thái độ của người phái nữ tin kính này và mang đến gần Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng phương pháp học Lời Ngài là ghê Thánh, rồi suy ngẫm về hồ hết điều chúng ta đã học hay sao?
The director of the orphanage displayed the same attitude, but he inexplicably refrained from participating in religious serceds.edu.vnces.
Ông người đứng đầu ceds.edu.vnện không cha mẹ cũng bộc lộ cùng thái độ cùng vì lý do nào đó, ông không tham dự các nghi lễ tôn giáo.

Xem thêm: Tiêm Iv Là Gì ? Ký Hiệu Viết Tắt Các Đường Dùng Thuốc


4 The Bible leaves no doubt about what our attitude should be toward the impending destruction of this system of things.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M